งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อสังคมไทย เราอย่างไร

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ นับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของ อินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ( ปากีสถานในปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุ ไหลผ่าน

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถือ กำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดีย และปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุค แรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัป ปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก 1. เมืองอัมรี (A MRI ) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบ เครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย 2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. 3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.แม่น้ำสินธุอินเดียปากีสถานเมโสโปเตเมีย

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญ ของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ - การวางผังเมือง (C ITY P LANNING ) แผนผังมี ระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยก พื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคาร สาธารณะ - การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมัน จึงมีห้องน้ำดีๆ เทียบได้ผังเมือง การสุขาภิบาล ห้องน้ำโรมัน

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการพัฒนาที่ อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อินเดียมีความเข้มแข็งและประชากรที่เยอะและ ปัจจุบันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากร เยอะมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google