งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย กรมส่งเสริมการเกษตร

2 พื้นที่ศักยภาพของน้ำ
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของอำเภอเต่างอย คือ ทรัพยากรด้านป่าไม้ ซึ่งมีในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าว ป่าภูเพ็ก และอุทยานแห่งชาติภูผายน ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารส่วนมากร้อยละ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่ในเขตตำบลจันทร์เพ็ญ , ตำบลนาตาล และตำบลเต่างอย ร้อยละ เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ อยู่ในเขตตำบลนาตาล, ตำบลเต่างอย, ตำบลจันทร์เพ็ญ และร้อยละ เป็นพื้นที่อื่น ๆ อยู่ในเขตตำบลบึงทวาย ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย และตำบลจันทร์เพ็ญ ประเภท พื้นที่ ร้อยละ - พื้นที่อนุรักษ์ , - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 45, - พื้นที่อื่น ๆ , รวม 205, พื้นที่ศักยภาพของน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของอำเภอเต่างอย ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก นอกจากนั้นอาศัยแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำน้ำพุง ห้วยหวด ห้วยอีนูน หนองแวง หนองบัว ห้วยบึงสา ห้วยร่องข่า ห้วยโศก ห้วยนาตาล หน้าแล้งมักขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำตาม โครงการพระราชดำริ

3 ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย
ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย

4 สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่ ชนิดพืช พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม มูลค่า หมายเหตุ (ไร่/ราย) (กก./ไร่) (ต้น) (ล้านบาท) ข้าว - ข้าวเหนียว 32,213/4, , - ข้าวเจ้า 4,324/1, , 2 มันสำปะหลัง ,446/ , , ข้าวโพดฝักสด / , 4 ข้าวโพดฝักอ่อน , , , 5. มะเขือเทศส่งโรงงาน / , , 6 อ้อยโรงงาน / , , 7 พืชผัก / , 8 ไม้ผลต่าง ๆ ,890/ รวม ชนิด 47, ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google