งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลานเทปาล์มน้ำมัน ตำบลนาเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลานเทปาล์มน้ำมัน ตำบลนาเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลานเทปาล์มน้ำมัน ตำบลนาเหนือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลานเทปาล์มน้ำมัน ตำบลนาเหนือ 117/6 ม.5 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

2 ประวัติความเป็นมา กลุ่มฯ
เดิมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลนาเหนือ พ.ศ – 2527 จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก ปี 2528 จัดประชุมสามัญประจำปี ปรับปรุงแนวคิดส่งเข้าประกวด กิจกรรมระดับจังหวัดได้รับรางวัล ชนะเลิศ ปี 2542 – ดำเนินการปรับแนวคิดการดำเนินงาน * จำหน่ายปุ๋ยแก่สมาชิก * รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันส่งโรงงาน ปี 2548 ร่วมกันจัดเวทีประชาชน เขียนงบประมาณจัดตั้ง ลานเทปาล์มปัจจุบัน พร้อมจดทะเบียนกลุ่มฯ ปี วันที่ 28 มกราคม เปิดอาคารสำนักงานฯ

3 แนวทางการดำเนินงานกลุ่ม
แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน มีการประชุม / ปรึกษาหารือ อย่างต่อเนื่อง เปิดรับสมาชิกใหม่ แบ่งปันผลกำไรตามลักษณะการถือหุ้น มีการติดต่อเรื่องการรับซื้อทุกวัน 0830 น. เน้นปาล์มสด คุณภาพ สุก สด ไม่รดน้ำ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามแผนพัฒนาการเกษตร การดำเนินงานเน้นแกนนำ เพื่อชุมชน การดำเนินงานมุ่งเน้นคุณภาพสูงกว่าปริมาณ

4 การเพิ่มคุณภาพปาล์มน้ำมัน
การตอบสนองนโยบาย การเพิ่มคุณภาพปาล์มน้ำมัน รณรงค์ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันได้สูงกว่า 3390 กก. / ไร่ / ปี เปอร์เซ็นต์การสกัดสูงกว่า 17 % จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันของชุมชน จัดตั้งกลุ่มปาล์มน้ำมันระดับตำบล ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนปาล์มเก่า แนะนำส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีการเกษตรกิจกรรม 3 ดี * การใช้พันธ์ดี * การดูแลรักษาสวนที่ดี * การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ การร่วมเป็นคณะกรรมการปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ เกษตรกร / ลานเท / โรงงาน ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ลานเทปาล์มน้ำมัน ตำบลนาเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google