งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558

2 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน การร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เป้าหมาย 68 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมแล้ว 12 กลุ่ม เข้าประชุมเดือน นี้ 39 กลุ่ม รวมประชุมกลุ่มสมาชิกแล้ว 51 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75 ของแผน

3 การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สหกรณ์ ในระหว่างเดือน มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันใน การดำเนินธุรกิจ ดังนี้ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด 1) ช่วยเหลือเงินฝาก ให้สหกรณ์การเกษตรลือ อำนาจ จำกัด จำนวนเงิน 700,000 บาท เพื่อส่งชำระหนี้ ธกส. ได้ถอนเงินฝากคืนแล้ว 2) ช่วยเหลือเงินฝาก ให้สหกรณ์การเกษตรนา เจริญ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อส่งชำระหนี้ ธกส. ได้ ถอนเงินฝากคืนแล้ว

4 การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง จำกัด - กำกับให้สหกรณ์ติดตามหนี้เงินสดขาดบัญชี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการ 4 คน โดยให้ทำสัญญากู้เงิน เพื่อส่งชำระหนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนงาม กำกับให้กรรมการติดตามหนี้เงินสดขาดบัญชี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการ โดยทำ สัญญากู้เงิน เพื่อส่งชำระหนี้ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำโพน แนะนำให้กรรมการช่วยซื้อวัวจากสมาชิกเพื่อ นำเงินส่งชำระหนี้ กรมฯ

5 การให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา สหกรณ์ สกก. ศุภนิมิตชานุมาน จำกัด ได้ช่วยประสานงาน กับ ผู้จัดการ ธกส. สาขาชานุมาน ทำให้สหกรณ์ ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย 1) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน ประมาณ 6 ไร่ วงเงิน 1.7 ล้านบาท 2) เงินกู้เครดิตเงินสด ขยายวงเงินเป็น 9 ล้าน บาท 3) เงินกู้เพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง จำนวน 3.8 ล้าน บาท 4) เงินกู้เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 2 ล้าน บาท แนะนำให้ สกป. ปทุมราชวงศา จำกัด กำหนดแผน ปรับปรุงที่ดินซึ่งได้จัดซื้อไว้แล้ว เพื่อลงทุนขยาย ธุรกิจและสร้างสำนักงาน

6 ปัญหาอุปสรรค 1) สมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากราคา ผลผลิตตกต่ำ ทำให้ ไม่มีรายได้พอส่งชำระหนี้ เป็น ปัญหาต่อการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 2) สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรส่วนหนึ่งมีที่ดินทำกิน ในพื้นที่บริเวณ เขตป่าอนุรักษ์ หรือเขตป่าสงวน ยังไม่ มีเอกสารสิทธิ์ทีดิน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปทุมราช วงศา ในตำบลหนองข่า และตำบลคำโพน พื้นที่ อำเภอชานุมาน เกือบทั้งอำเภอ ยกเว้นเฉพาะตำบล ชานะมาน ที่เป็นเขตองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รัฐบาลจัดระเบียบการครอบครองที่ดิน โดยให้ราษฎร ย้ายออกนอกพื้นที่ทำกิน ทำให้อาจไม่มีรายได้ใน อนาคต เพราะเข้าไปปลูกมันสำปะหลังไม่ได้ และ กรีดยางไม่ได้ โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้ตัดต้น ยางพาราออกขายเป็นรายได้สุดท้าย

7 พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ อ. ปทุมราชวงศา 1) ต. หนองข่า ประมาณ 3,000 ไร่ ( สกก. ศุภ นิมิตปทุมราชวงศา จำกัด ) 2) ต. คำโพน เขตป่าอนุรักษ์ ประมาณ 1,600 ไร่ ( ที่มีราษฎรเข้าทำประโยชน์ ส่วนที่เหลือเป็น เขตป่าสงวน และเขต สปก. กระทบกับ ( สกย. บ้านคำโพน จำกัด, สกก. ทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง จำกัด และกลุ่มทำสวนยางพาราคำโพน ) อ. ชานุมาน กระทบเกือบทุกตำบล ยกเว้นตำบล ชานุมาน


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google