งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 สิงหาคม พฤศจิกายน 2555

2 การศึกษาภาคทฤษฎี 1.นโยบายสุขภาพกับการพยาบาล ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
ผลลัพท์ระบบสุขภาพและตัวชี้วัดทางสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มโรค เรื้อรัง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบค่าใช้จ่ายสุขภาพ(การบันทึกรหัสโรคและการกำหนดDRG สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง) Continuing care models Team and the manager Outcome measurement and management

3 การประเมินภาวะสุขภาพ
-หลักการประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง การรวบรวมข้อมูล และการซักประวัติ -การสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้มารับบริการ -การประเมินสภาวะจิตสังคม -การประเมินความปวด -การตรวจร่างกายตามระบบทั่วไปและการตรวจหาความผิดปกติ ของมะเร็งเฉพาะแห่ง -การใช้เครื่องมือในการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ และการแปลผล

4 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง1
-ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง -หลักการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาโรคมะเร็ง -บทบาทต่างๆของพยาบาทในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง *การป้องกัน *การควบคุม *การให้คำปรึกษา -การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

5 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง2
-โรคมะเร็งในระบบต่างๆที่พบบ่อย พยาธิสภาพ การวินิจฉัยและ การรักษา -วิทยาการความก้าวหน้าในการนำมากับโรคมะเร็ง -ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็ง -การรักษาแบบผสมผสานในผู้ป่วยมะเร็ง -การฟื้นฟูสภาพ การดูแลต่อเนื่อง การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย มะเร็ง

6 การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรพ.ศิริราช การศึกษาดูงานนอกสถานที่ -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ -ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญญบุรี คลอง10 -รพ.จุฬาภรณ์ -รพ.กรุงเทพ-วัฒโนสถ การศึกษาดูงานต่างประเทศ สิงคโปร์


ดาวน์โหลด ppt การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google