งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล หน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล หน่วยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล หน่วยบริการ

2 สรุปผลการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มหน่วยบริการ(โรงพยาบาล) จุดแข็ง 1.คนทำงานมองเห็นความสำคัญ ทำให้รู้เป้าหมายในการดูแลรักษาได้มาตรฐาน 2.ทีมงานให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ 3.การบริหารจัดการระบบการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ เชื่อมโยงไปถึงระดับผู้บริหาร 4.การสนับสนุนของระดับนโยบายและตอบสนองการทำงาน

3 จุดแข็ง 5.ได้รับสนับสนุนของระดับนโยบายและตอบสนองการทำงาน
6.มีการประสานงานลงสู่ชุมชน โดยมีอสม. แกนนำผู้ติดเชื้อ 7.มีระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการติดตาม Adherence ของผู้ป่วย

4 จุดอ่อน 1.การเชื่อมโยงข้อมูลจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร ยังมีการนำเสนอน้อย 2.ยังไม่เป็นตัวชี้วัด ในระดับของโรงพยาบาล 3.การพรรณนาตัวชี้วัด บางตัวชี้วัด ค่อนข้างจะพัฒนายาก เช่น Pap smear ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติ(ปัจเจกชน) ของผู้รับบริการ 4.งานเอดส์เป็นงานที่มีโปรแกรมสำเร็จมาก บางครั้งซ้ำซ้อน คนรับผิดชอบงานเป็นคนเดียวกัน แต่ต้องลงโปรแกรมหลายโปรแกรม

5 โอกาสพัฒนา 1.กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร(ทีมงาน)ให้ชัดเจน มีการติดตามผล
2.การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ ควรมีการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องจากความรู้ของโรคเอดส์ และโปรแกรมมีการพัฒนาอยู่เสมอ 3.ควรนำงานเอดส์เชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาล(HA)

6 ภาวะคุกคาม 1.เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย งานเยอะ อัตรากำลังจำกัด
1.เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย งานเยอะ อัตรากำลังจำกัด 2.การเข้าถึงระบบบริการยาก 3.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ,สัมพันธภาพน้อย ,จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 4.สวัสดิการดูแลรักษาผู้ป่วยมีหลายสิทธิ และเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น UC , ราชการ,ปกส. 5.ปริมาณผู้ป่วยมักไปกองอยุ่ที่เดียว เช่น รพ.จังหวัด

7

8

9 สคร.11/สสจ. หน่วยสนับสนุน

10 สรุปผลการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มหน่วยสนับสนุน(สคร./สสจ.) จุดแข็ง 1.ผู้รับผิดชอบเห็นความสำคัญของโครงการ 2.มีการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติกับระดับนโยบาย สามารถรับทราบปัญหาและแนวทางในการทำโครงการ และวางแผนงาน

11 จุดอ่อน 1.ยังไม่มีข้อมูลเสนอผู้บริหาร (รพ.จะส่งข้อมูลให้กับเขตโดยตรง) 2.ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนงาน 3.งบประมาณมีเฉพาะโครงการ จำกัดช่วงเวลา จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรองบประมาณ 4.ไม่มีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ

12 โอกาสพัฒนา 1.สสจ. ควรมีแผนการติดตามข้อมูล จาก รพ. ให้ชัดเจน เช่น กำหนดวันที่จัดส่งรายงานของ รพ. 2.สสจ. ควรมีการวางแผนงบประมาณสำรองไว้สำหรับงานเอดส์ สำหรับตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่าน เพื่อสำรองไว้ หากไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 3.ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจังหวัด ด้วยรูปแบบการพัฒนา มากกว่าการแข่งขัน

13 ภาวะคุกคาม 1.ความไม่แน่นอนของนโยบาย 2.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย

14 สวัสดี

15

16


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล หน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google