งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารความเสี่ยง Risk management (RM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารความเสี่ยง Risk management (RM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารความเสี่ยง Risk management (RM)
โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประเมินผล

3 การค้นหาและรวบรวมความเสี่ยง
รายงานอุบัติการณ์ (ใบ HOIR) รายงานความเสี่ยงรายเดือน ( Self report ) แบบประเมินควบคุมภายใน บัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน แบบประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัย รายงานเหตุการณ์ประจำวันหรือบันทึกต่าง ๆ เวรตรวจการณ์ IC , ENV round บันทึกเวชระเบียน

4 การค้นหาและรวบรวมความเสี่ยง
ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ - จดหมาย - กล่องรับความคิดเห็น - Internet ใน/นอก รพ. - โทรศัพท์ - ชุมชน - สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯ ศูนย์คลี่คลายและแก้ไขปัญหาบริการ(ตึกผู้ป่วยนอก)

5 การแบ่งประเภทความเสี่ยง/อุบัติการณ์ โรงพยาบาลแม่จัน แบ่งได้ 8 ด้าน
การแบ่งประเภทความเสี่ยง/อุบัติการณ์ โรงพยาบาลแม่จัน แบ่งได้ 8 ด้าน 1. ด้านคลินิก 2. ด้านความคลาดเคลื่อนทางยา 3. ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Clinic , Non Clinic) 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านอาชีวอนามัย 6. ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 7. ด้านการเงินและการบัญชี 8. ด้านจริยธรรมและพฤติกรรมบริการ

6 การแบ่งระดับความรุนแรง
1. ด้านคลินิกและความคลาดเคลื่อนทางยา แบ่งเป็น 9 ระดับ A – I 2. ด้านที่ 4,6,7,8 แบ่งเป็น 3 ระดับ 0 – 2 3. ด้านที่ 3 แบ่งได้ 2 แบบ แล้วแต่ผลที่เกิดขึ้น 4. ด้านอาชีวอนามัย แบ่งระดับเป็น น้อย ปานกลาง มาก

7 สรุปอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ 2553
รวม ใบ เฉลี่ย 108 ใบ / เดือน

8 สรุประดับความรุนแรง ปีงบประมาณ 2553 (ด้านคลินิก)
สรุประดับความรุนแรง ปีงบประมาณ (ด้านคลินิก)

9 สรุประดับความรุนแรง ปีงบประมาณ 2553 (ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป)
สรุประดับความรุนแรง ปีงบประมาณ (ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป)

10 สรุปการตอบกลับ ปีงบประมาณ 2553
ร้อยละ 4.02 ร้อยละ 22.58 ร้อยละ 32.05 ร้อยละ 21.23 ร้อยละ 20.12 ตอบกลับใบอุบัติการณ์ร้อยละ 95.98

11 ปรึกษาทีมที่เกี่ยวข้อง
PCT ใบ องค์กรแพทย์ 79 ใบ Ethic ใบ ENV ใบ IC ใบ PCT ใบ อาชีวอนามัย ใบ องค์กรพยาบาล 2 ใบ

12 สรุปใบร้องเรียน ปีงบประมาณ 2553
จำนวนทั้งหมด 10 ใบ - ด้านพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 2 ใบ - ด้านการปฏิบัติงานทั่วใบ 8 ใบ

13 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553
ด้านคลินิก 1. การประเมินและการรักษาพยาบาล 2. ความคลาดเคลื่อนทางห้องปฏิบัติการ 3. ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการ เคลื่อนย้าย/พลัดตก

14 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553
ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 1. ระบบเวชระเบียน 2. มาตรฐานการบันทึก

15 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล 2. ภาวะสุขภาพของบุคลากร 3. ยา - อุปกรณ์หมดอายุ

16 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553
ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ 1. ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 2. ตึกผู้ป่วยนอกคับแคบ ด้านพฤติกรรมบริการและกายภาพ 1. พฤติกรรมบริการไม่เหมาะสม 2. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย

17 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553
ด้านอาชีวอนามัย 1. เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี 1. ไม่ส่งเวชระเบียนเบิกเงินตามระบบ 2. ไม่ส่งผู้ป่วยชำระเงิน

18 เรา จะเลือกรายงานกันเอง หรือ จะให้สื่อมวลชนรายงานแทน เรา


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารความเสี่ยง Risk management (RM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google