งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลหลังการฝึกทักษะประกอบรายวิชา สถานีอนามัยบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลหลังการฝึกทักษะประกอบรายวิชา สถานีอนามัยบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลหลังการฝึกทักษะประกอบรายวิชา สถานีอนามัยบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 3

2 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
เป้าหมาย ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาวะไว้วางใจและเชื่อมั่นในการศรัธา วัตถุประสงค์ บูรณาการการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมและสร้างสุขภาพอย่างมีคุณภาพภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง เสริมสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัธาทั้งในระบบบริหารและระบบบริการสุขภาพภายใต้การสนับสนุนและบริหารเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

3 ห้องตรวจโรค การตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคตามอาการที่ผู้ป่วยและการซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อระบุโรคการให้ยารักษา การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนนอกเหนือจาการใช้ยา การชะล้างบาดแผลการให้คำแนะในการดูแลรักษาบาดแผลและการนัดมาล้างแผลเป็นประจำป้องกันการติดเชื้อ การฉีดยาตำแหน่งต่างๆและการฉีดวัคซีนเด็ก การตรวจการตั้งครรภ์และการให้คำแนะนำ ในการวางแผนครอบครัว

4 จุดคัดกรองและซักประวัติ
ซักประวัติประวัติ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยลงแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วย ตรวจเลือดเพื่อหาผลกรุ๊ปเลือด ห้องจ่ายยา การจ่ายตามใบสั่ง การให้คำแนะนำการใช้ยา

5 ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ การให้สุขศึกษาแก่คนในชุมชน
การออกติดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การศึกษา case ผู้ป่วยเฉพาะโรค การออกสอบสวนโรค ( โรค มือ เท้า ปาก ) การออกควบคุมโรค (โรคไข้เลือดออก ) การตรวจเช็คการให้คำแนะการให้สุขภาพเด็กดีในชุมชนร่วมกับ อสม. การนึ่งอุปกรณ์ให้ sterile และการห่อ set

6 ประมวลผลภาพการปฏิบัติงาน

7 จุดอ่อน จุดแข็ง ขาดความมั่นใจ ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ขาดเทคนิคและวิธีการสื่อสารกับผู้มารับบริการ ขาดการเตรียมตัวในการทบทวนความรู้ในรายวิชาก่อนออกฝึกประสบการณ์ จุดแข็ง ความสามัคคีในกลุ่ม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8 ข้อเสนอแนะ ก่อนฝึกประสบการณ์ควรมีการทดสอบความรู้นักศึกษาอย่างจริงจัง
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละครั้งควรมีการทบทวนบทเรียนก่อน ควรมีการศึกษาสถานที่ออกฝึกประสบการณ์ เช่น การสำรวจเส้นทางในการเดิน รถสายไหนผ่าน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลหลังการฝึกทักษะประกอบรายวิชา สถานีอนามัยบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google