งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต. โดย ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง

2 เป้าประสงค์ของการพัฒนา
1 ขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (การตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ระบบยา การส่งต่อ การติดตามต่อเนื่อง) เชื่อมต่อกับเครือข่ายบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 2 จัดสถานที่บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีลักษณะเฉพาะ เหมาะแก่การให้บริการ 3 บุคลากรมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อการดูแลผู้มีปัญหา/ผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีมาตรฐาน

3 แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
1 ทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญและเนื้อหาของแนวทางฯ ให้ชัดเจน 2 ประเมินตนเองในแต่ละด้านได้แก่ บุคลากร สถานที่ และขีด ความสามารถระบบบริการเพื่อค้นหาโอกาสการพัฒนาและ จัดทำแผนยกระดับ 3 ใช้แนวทางในการเรียนรู้เพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในระบบงานประจำของโรงพยาบาล

4

5 หมายเหตุ ระดับ 1 หมายถึง ระดับที่มีมาตรฐานขั้นสูง
สถานบริการ บุคลากร สถานที่ ขีดความสามารถ ระดับ 1 2 3 รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. หมายเหตุ ระดับ 1 หมายถึง ระดับที่มีมาตรฐานขั้นสูง ระดับ 3 หมายถึง ระดับที่มีมาตรฐานขั้นต่ำ

6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับ รพ.สต.
Click บุคลากร ขีดความสามารถระบบบริการ

7 การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐานระดับปฐมภูมิ สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาลสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Click

8 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพช.
Click บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ

9 การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานบริการสุขภาพ ระดับทุติยภูมิ สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Click

10 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับ รพท.
Click บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ

11 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับ รพศ.
Click บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ

12 การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขาโรคจิตเวช
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Click

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โดย ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google