งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล โทร ,

2 การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช.
2 จัดอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ของแต่ละจังหวัด เข้ารับการอบรมด้วยตนเองที่ ศทศ. สป. จำนวน 30+ จังหวัด เข้ารับการอบรมผ่าน Web Conferrence จำนวน 20+ จังหวัด (ครั้งสุดท้ายวันที่ 15 ก.ย. 2554) จังหวัดจะต้องส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งข้อมูลผ่าน FTP ก่อนเข้ารับการอบรม จังหวัดที่ดำเนินการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. ด้วยตนเองแล้ว จำนวน 61 จังหวัด จังหวัดที่จองคิวเข้ารับการอบรมการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. จำนวน 4 จังหวัด

3 การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช.
2 ลำดับ จังหวัด 1 เชียงใหม่ 2 นครราชสีมา 3 นครศรีธรรมราช 4 ปทุมธานี 5 ร้อยเอ็ด 6 สกลนคร 7 สมุทรปราการ 8 สมุทรสาคร 9 หนองคาย 10 อุดรธานี จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่ จะเข้ารับการอบรม จำนวน 10 จังหวัด

4 แนวทางการดำเนินงานปี 55 ...
พัฒนาโปรแกรม PROVIS ในส่วน - นำเข้าข้อมูล - ตัดข้อมูล - และนำส่งข้อมูลให้ สปสช เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลข้อมูล OP/PP Individual ให้สามารถตรวจสอบการนำส่งข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา พัฒนา PROVIS ให้ สสจ.ได้ใช้เป็นคลังข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีความรู้ในการพัฒนา ระบบรายงาน (iReport)ได้ตามความต้องการ 4 4

5 แนวทางการดำเนินงานปี 55 ...
พัฒนา JHCIS ให้รองรับความต้องการข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อลด ภาระงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ สปสช แจ้งข้อมูลแก้ไข ให้ผู้ใช้ได้ทราบ Error และแก้ไข เพื่อนำส่งได้ พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (JHCIS on iPad) เพื่อช่วยใช้ในการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพผู้ใช้โปรแกรม JHCIS ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึก-ตรวจสอบ และนำส่งข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา พัฒนา JHCIS Datacenter สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์ สุขภาพชุมชน ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและผู้บริหาร 5 5

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis
มีส่วนแสดงผลรายงานการนำเข้าข้อมูล และรายงานผลของการตัดข้อมูล 2

7 ตัวอย่างหน้าแรกของระบบเว็บ PROVIS
3

8 ส่วนดำเนินการหลักของระบบเว็บ PROVIS
4 การนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม การนำเข้าข้อมูล OP/PP สำหรับการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด การแสดงรายงานต่างๆ เช่น รายงานข้อมูลด้านประชากร รายงานข้อมูลโรคเรื้อรัง เป็นต้น การแสดงข้อมูลผลการดำเนินการตัดส่งข้อมูล (Log ของการดำเนินการ)

9 การนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้มจากสอ.
5 เมื่อคลิกเลือกการส่งข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับ การนำเข้าข้อมูล 18 แฟ้ม ผู้ใช้สามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ที่ต้องการนำเข้าได้ ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บพักไว้ในที่ ที่กำหนด เพื่อรอให้ผู้ดูแลระบบของ สสจ.ดำเนินการสั่งนำเข้า

10 การนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้มจากสอ. (ต่อ)
6 สอ.สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการนำเข้าข้อมูลได้ ผ่านทางหน้าเว็บ

11 ตัวอย่างหน้าเว็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม
7

12 การนำเข้าข้อมูล OP/PP สำหรับการแก้ไข
8 เมื่อคลิกเลือกการส่งข้อมูล OP/PP สำหรับการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการนำเข้าข้อมูลเหมือนในส่วนนำเข้าข้อมูล 18 แฟ้ม โดยปกติ และผู้ใช้สามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ที่ต้องการ และไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บพักเพื่อรอให้ผู้ดูแลระบบของ สสจ. ดำเนินการถัดไป และผลการนำเข้าข้อมูลก็สามารถแสดงได้เช่นเดียวกัน

13 ตัวอย่างหน้าเว็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล OP/PP สำหรับการแก้ไข
9

14 การแสดงรายงานต่างๆ บนเว็บ PROVIS
10 เว็บ PROVIS สามารถนำข้อมูลที่ได้มานำเข้า ไปผลิตเป็นรายงานเพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น รายงาน Itemized (P&P Expressed Demand) หรือรายงานข้อมูลของจังหวัด เป็นต้น ในปัจจุบันระบบ PROVIS ได้เพิ่มความสามารถในการสร้างรายงาน ด้วยการ เพิ่มระบบสร้างและประมวลผลรายงาน Jasper Server Jasper Server เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับการประมวลผลรายงาน และ มี ความยืดหยุ่นสูงสำหรับให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานที่ตนต้องการไปผนวกใส่ ได้

15 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer (ต่อ)
3 ตัวอย่างระบบ JasperServer ของจังหวัดเชียงใหม่

16 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer (ต่อ)
3 ตัวอย่างรายงานในระบบ JasperServer

17 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer (ต่อ)
3 ตัวอย่างรายงาน OLAP

18 การแสดงข้อมูลผลการดำเนินการตัดส่งข้อมูล
13 เมื่อระบบดำเนินการตัดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบเว็บ provis สามารถ แสดงผลรายละเอียดต่างๆของการตัดข้อมูล ในหน้าแรก ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง (ดาวน์โหลดและบันทึก) ไฟล์ที่ได้ จากกระบวนการตัด เพื่อนำไปจัดส่งผ่านทางหน้าเว็บสปสช.ได้ และสอ.สามารถดูรายละเอียดจำนวนข้อมูลของตนเอง ในแต่ละไฟล์ผลลัพธ์ที่ ได้จากกระบวนการตัดได้เช่นกัน

19 ตัวอย่างการแสดงผลรายละเอียดของการตัดข้อมูลสำหรับผู้ดูและระบบ
14

20 ตัวอย่างการแสดงผลรายละเอียดของการตัดข้อมูลสำหรับสอ.
15

21 ภาพรวม PROVIS, JHCIS ศทส.สป.สธ. สสจ.
ค้นประวัติการรับบริการ, แลกเปลี่ยนข้อมูล NCD, แลกเปลี่ยนข้อมูล PP ตรวจสอบสิทธิ์ ประกันสุขภาพ อัปโหลด/นำเข้า PROVIS เรียกขอค่าคอนฟิก การเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ สสจ. อัปโหลด/นำเข้า PROVIS HIS รพ. ส่งออก - ข้อมูล OP/PP (18 แฟ้ม) - ข้อมูลบริการ NCD (มิ.ย. 2554) รพ.สต./สอ./PCU ส่งออก - ข้อมูล OP/PP, ผู้พิการ, อื่นๆ - ข้อมูลคัดกรอง NCD (ก.ค.-ก.ย. 2554) 21 21 21

22 PROVIS Report (JasperServer)
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 22 22

23 PROVIS Report (JasperServer)
รายงานแบ่งเป็นหมวด รายงาน 18 แฟ้ม, 12 แฟ้ม, Itemized, รายงานใหม่ 23 23

24 PROVIS Report (JasperServer)
ประมวลผลออกรายงานจากชุดข้อมูล 18 แฟ้ม + 12 แฟ้ม 24 24

25 PROVIS Report (JasperServer)
ส่งออกได้หลายรูปแบบ 25 25

26 PROVIS Report (Jasper OLAP)
ดูข้อมูลได้ตามมิติ หน่วยงาน ช่วงเวลา พื้นที่ กลุ่มโรค 26 26

27 PROVIS Report (Jasper OLAP)
แสดงผลรูปแบบแผนภูมิแท่ง ได้ตามมิติ หน่วยงาน ช่วงเวลา พื้นที่ กลุ่มโรค 27 27

28


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google