งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ ผู้วิจัย
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และได้บรรจุรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ไว้ในหลักสูตร รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ม. 6 เนื่องผู้เรียนมีจำนวนน้อย จึงได้จัดให้เรียนห้องเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม. 6 ไม่มีพื้นฐานการเรียนวิชาการบัญชีทำให้เข้าใจยาก ไม่มีพื้นฐานในการเรียนวิชาบัญชี เนื่องจากผู้ที่จะเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ได้ต้องมีความรู้พื้นฐานในวิชาบัญชีพื้นฐานมาก่อนจึงจะเรียนได้เข้าใจ

3 2. แบบฝึกทักษะในหลักสูตรที่ใช้สอน ตัวอย่างซับซ้อนทำให้เข้าใจยาก สื่อการสอนไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้นักศึกษาไม่สนใจการเรียน แบบฝึกทักษะส่วนมากจะเป็นแบบนำเสนอข้อความและคำถามเฉพาะตัว ทำให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในการเรียน 3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 2 ต่ำ

4 @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ การบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ การบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

5 ผังสรุปสำคัญ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2
การพัฒนาแบบฝึกเสริม ทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ของวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง2

6 สรุปผลการวิจัย 1. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือศึกษาหลักสูตร ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนแบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 เลือกเนื้อหาสำหรับจัดทำชุดฝึก ประกอบการเรียน การประเมิน การแก้ไขชุดฝึก โดยชุดฝึกทักษะมีเนื้อหาย่อย 6 หัวข้อเหมือนกัน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน สังเขปรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเกี่ยวกับการใช้และผู้จัดทำ 2. แบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80/85.90 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

7 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือโดยภาพรวม นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก และทุกประเด็นเห็นด้วยในระดับมาก มีประเด็นเรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เนื้อหาแบบฝึกเสริมทักษะมากเกินไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ แบบฝึกหัดเหมาะสมกับเนื้อหาในแบบฝึกเสริมทักษะ ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. ได้แบบเสริมทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2. นักศึกษาที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2 สามารถหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2

9 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google