งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงการ ในปัจจุบัน นักศึกษายังไม่สามารถ คิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ปฏิบัติการวางแผน ทำรายงาน นำเสนอผลงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดได้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) เป็นการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้น ให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) ดังนั้นในฐานผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน รายวิชาโครงการ มีความต้องการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงได้หาวิธีรูปแบบการเรียนรู้ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

5 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี่ที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาโครงการ รหัสวิชา และ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาโครงการ รหัสวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จำนวน 33 คน

7 ผลวิเคราะห์การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning ในรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ - เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ รายวิชาโครงการ - กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 4. การปฏิบัติโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอผลงาน

8 ผลวิเคราะห์การวิจัย

9 สรุปผลการวิจัย ผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ จำนวน 33 คน พบว่า มีระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 อันดับแรก ดังนี้ ระดับการเรียนรู้ 4 มีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ และระดับการเรียนรู้ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ ตามลำดับ จากการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน จากการนำเสนอผลงาน ผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ และทุกคนมี ส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

10 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นอย่างดี และก่อนให้นักศึกษาทำโครงการควร ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการ องค์ประกอบของโครงการก่อน เพื่อ ให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้สาหรับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ในการวางแผน กำหนดกิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google