งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ผู้วิจัย : นางสาวสุกานดา มาสวนจิก สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากนักเรียนในบางส่วนยังขาดทักษะการในด้านการพิมพ์และจะมีปัญหา ในการพิมพ์ คือ พิมพ์ดีดโดยวางนิ้วไม่ตรงกับแป้นที่จะวาง ดูแป้น จำตัวอักษรบนแป้น พิมพ์ดีดไม่ได้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผู้สอนจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนของนักเรียนในบางส่วน ยังขาดทักษะในด้านการพิมพ์ และจะมีปัญหาในการพิมพ์ดีด คือ พิมพ์ดีดโดยวางนิ้วไม่สัมผัส คือวางนิ้วไม่ตรงกับแป้นที่จะต้องวาง ดูแป้น จำตัวอักษรต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ไม่ได้ และมักพิมพ์คำภาษาอังกฤษ ไม่ถูกต้อง และพิมพ์ได้ช้ากว่าที่ครูกำหนด โดยดูจากคะแนนที่ทดสอบหลังการเรียนรู้ เรื่องการพิมพ์สัมผัส อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ทำให้เกิดการพิมพ์ผิดมาก นักเรียนไม่สามารถพัฒนาความเร็วได้ตามเกณฑ์ ดังนั้น ผู้สอนได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จึงได้จัดทำการวิจัย “เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด ” วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ 1

4 ผลการวิเคราะห์ จากการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการฝึกทักษะ การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามลำดับ ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนน ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน Sd. t Prob. คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 85 2.74 244 7.87 1.40 -20.28* .000

5 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับชั้น ปวช.1ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ วิชาพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 31 คน สามารถสรุปการวิจัยดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน = 85 มีค่า x = SD = 0.77 แบบทดสอบหลังเรียน = 244 มีค่า x = SD = 0.99

6 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อ วิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้มีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้นไม่เกิดการเบื่อหน่าย กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามลำดับ

7 ภาพประกอบ

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google