งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านระบบเครือข่าย รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

2 GUI ปัญหาการวิจัย ปัญหา
มีจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในหัวข้อเรื่อง ผังงานตัวแปร, โอเปอเรเตอร์และเงื่อนไขการตัดสินใจ และคำสั่งการทำงานวนรอบ น้อยกว่า 50% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ของปีการศึกษา สาเหตุ จากการสัมภาษณ์ผู้สอน และผู้เรียน ปรากฏว่า ผู้เรียนขาดความเข้าใจ เนื่องจากไม่ฝึกทบทวนบ่อยๆ

3 ผลคะแนนสอบเก็บคะแนน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ภาคเรียนทา 2 ปีการศึกษา 2551

4 ผลคะแนนสอบเก็บคะแนน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

5 GUI วัตถุประสงค์ของการวิจัย

6 GUI ตารางสรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียน แบบทดสอบ จำนวนผู้เรียน
คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ เมกุยแกนส์ แบบทดสอบก่อนเรียน 46 35 14.43 7.72 1.50 แบบทดสอบหลังเรียน 21.63 5.25

7 GUI ตารางสรุปผลการวิจัย แบบทดสอบ จำนวนผู้เรียน ค่าเฉลี่ย ค่าที (t)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ จำนวนผู้เรียน ค่าเฉลี่ย ค่าที (t) ก่อนเรียน 46 14.43 7.30* หลังเรียน 21.63 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (.05, t45 = 1.686)

8 GUI ตารางสรุปผลการวิจัย สรุปความพึงพอใจของบทเรียน เรื่องที่ประเมิน
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ความคิดเห็น ผลรวมด้านการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน 4.31 0.90 มาก ผลรวมด้านการออกแบบบทเรียน 4.35 0.66 มาก ผลรวมด้านประโยชน์จากการเรียน 4.29 0.62 มาก

9 GUI สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่าเท่ากับ 1.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนท์ (1.00) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิเคราะห์โดยใช้ t-test ที่ระดับ 0.5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 7.30 ตรงตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก

10 GUI ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้สื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้เพื่อการเรียนรู้และทบทวน เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ดาวน์โหลด ppt ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google