งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
เรื่อง ผลการวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) สาขางานการบัญชี นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนมีผลต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ นักศึกษาในปัจจุบันที่เรียนในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพด้อยลง โดยจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยและจำนวนนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาเดิมมีจำนวนมาก

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวัดความสัมฤทธิผลของผู้เรียนจากการสอนโดยการใช้สื่อการสอน 2 วิธี 1.1 การสอนโดยการใช้สื่อการสอนประเภทโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ 1.2 การสอนโดยการใช้สื่อการสอนประเภทเอกสารการสอน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ห้องการบัญชี 4101 (บช.4101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 20 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ประเภทของสื่อการสอน
ตัวแปรต้น ได้แก่ ประเภทของสื่อการสอน - โปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ - เอกสารการสอน ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและ ความพึงพอใจของผู้เรียน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี 2. แบบทดสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้สอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอน 2 วิธี พบว่าผู้เรียนชอบสื่อการสอนประเภทโปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์มากกว่าการใช้สื่อการสอนด้วยเอกสารการสอน ประเภทของสื่อการสอน N MIN MAX โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 10 66.2 58 85 เอกสารการสอน 75.6 60

8 สรุปผลการศึกษา 1. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอน 2 วิธี ร้อยละ 45 ให้เหตุผลว่าสื่อการสอนประเภทโปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ทันสมัยและสวยงาม รองลงมาคือ ชอบสื่อการสอนทั้ง 2 ประเภท ร้อยละ 35 และจำนวนผู้เรียนที่ชอบสื่อการสอนประเภทเอกสารการสอน ร้อยละ 20

9 สรุปผลการศึกษา( ต่อ ) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการด้วยสื่อการสอนทั้ง 2 วิธี พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนประเภทโปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ 66.2 คะแนน และผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนประเภทเอกสารการสอน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ 75.6 คะแนน ความสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนอยู่ในระดับดี

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสอนโดยการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนพึงพอใจ 2. การใช้สื่อการสอนที่ดีและมีคุณภาพจะช่วยการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google