งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก
(Word Search) ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดย นางสาววลัยลักษณ์ ทองสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาในการวิจัย การพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าผู้เรียนสามารถสะกดคำศัพท์ บอกความหมาย และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความสามารถพื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งขึ้นได้  เกม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนไม่ต้องบังคับและนักเรียนก็ได้โดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นเกมจะช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกม จึงได้คิดเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search)ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้เกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search)

4 เกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กรอบแนวคิดการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มหาสนุก (Word Search) ความพึงพอใจของนักศึกษา

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขางานการบัญชี จำนวน 65 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ทำการเลือกห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 3

7 สรุปผลการวิจัย 1.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางด้านการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก(Word Search) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก(Word Search) 2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) อยู่ในระดับดีมาก

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ผู้เรียนชอบเกมที่เปิดโอกาสให้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 2. เกมนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้ได้ในชีวิตจริง

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.ผู้สอนควรมีความสามารถในการควบคุมเวลาและการจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการศึกษาการใช้เกมภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ บ้าง เช่นการบัญชีการขาย คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google