งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ประเด็นนำเสนอ ทิศทางเทคโนโลยี แนวนโยบาย แผนฯและทิศทางพัฒนา ICT ภาครัฐ

3 ทิศทางเทคโนโลยี Mobile Internet of Things Cloud Computing

4 นโยบาย IT 2020 โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย
คนไทยใช้ ICT อย่างฉลาด รู้ทัน พัฒนา e-Gov ให้เชื่อมโยงทุกภาคส่วน อุตสาหกรรม ICT เข็มแข็ง ใช้ ICT สร้างความเข็มแข็งภาคอุตสาหกรรม สร้างโอกาสเสมอภาคทางสังคมด้วย ICT ใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5 ทิศทางการพัฒนา Smart Communication Network:SCN Smart Mobile Device:SMD
Smart Agriculture Smart Water Management Government Cloud Computing

6 E-Government วิธีการบริหารงานภาครัฐ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

7 กรมชลประทาน

8 สถานภาพด้าน ICT ของกรมชลประทาน

9 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เพียงพอและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ สนองนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับกระทรวงและประเทศ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ช่วยในการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

10 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
แผนฯฉบับที่ 3 พ.ศ พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบอุปกรณ์และเครือข่าย บริหารจัดการและบำรุงรักษา

11

12 ระบบสารสนเทศกรมชลประทาน
ระบบ Back Office ระบบ Front Office ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสนับสนุน ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

13 ระบบ Back Office

14

15

16 ระบบ Front Office

17

18 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

19 ระบบสนับสนุน ระบบ Streamming ระบบ VDO Conference ระบบ CCTV ระบบ VoIP
ระบบ VHF on VPN (6VHF/FM 14HF/SSB) ระบบ Telemetering & SCADA ระบบเสียงตามสายบน VPN (RID Raido) ระบบสมุดโทรศัพท์ Mobile ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT

20

21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย กรมชลประทาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย กรมชลประทาน

22 สถานภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 230 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 7221 3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 2148 4 เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ 4895

23 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

24

25

26

27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 การเช่าใช้ระบบเครือข่าย VPN
- การใช้งานระบบ GFMIS - การเก็บ Log ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ - การใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทางไกลเพื่อติดต่อระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค - การประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference , การถ่ายทอดการฝึกอบรม ผ่าน Streaming - การเก็บข้อมูลการใช้งาน การ monitoring การวางแผนการเช่าใช้ในอนาคต - การรักษาความปลอดภัย

34 การเช่าใช้เครือข่าย ADSL

35 ระบบวิทยุสื่อสาร กรมชลประทาน
ระบบวิทยุสื่อสาร กรมชลประทาน

36 ความถี่วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน
1 VHF/FM 8 ความถี่ 2 HF/SSB 14 ความถี่

37 ความถี่วิทยุสื่อสาร VHF/FM
1 2 3 4 5 6 7 8 MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

38 ความถี่วิทยุสื่อสาร HF/SSB
1 2 3 4 5 6 7 4810 KHz 5020 KHz 5820 KHz 5830 KHz 7630 KHz 7640 KHz 7855 KHz 8 9 10 11 12 13 14 7990 KHz 9086 KHz 9170 KHz 9173 KHz 9203 KHz 9257 KHz 9332 KHz

39 ทิศทางด้าน ICT ของกรมชลประทาน
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี(ทดแทน) Cloud Computing & IPv6 พัฒนาระบบงานสนับสนุนพันธกิจกรมชลประทาน Mobile Device & BYOD ศูนย์ข้อมูลกลางและระบบสำรอง Data Center & DR Site ขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ MPLS & VPN & LAN & WIFI ระบบ RID Channel

40 RID Cloud

41

42

43

44

45 สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
E-Phone Book

46

47

48

49

50

51 ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงพื้นที่
WEB MOBILE

52

53 หน้าจอแสดงข้อมูล GIS

54 หน้าจอแสดงข้อร้องเรียน

55 หน้าจอแสดงข้อมูลเครื่องจักรกล

56 หน้าจอแสดงข้อมูลจัดรูปที่ดิน

57 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

58 ขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์
หน่วยงานจัดทำโครงการ คณะทำงาน กลั่นกรอง (กรมฯ) CIO กรมฯ พิจารณาเห็นชอบ คณะทำงาน กลั่นกรอง (กระทรวงฯ) CIO กระทรวงฯ พิจารณาเห็นชอบ กระทรวง ICT สำนักงบประมาณ ดำเนินการ จัดหา / จัดจ้าง

59 การเช่าใช้ระบบเครือข่าย VPN
- การใช้งานระบบ GFMIS - การเก็บ Log ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ - การใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทางไกลเพื่อติดต่อระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค - การประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference , การถ่ายทอดการฝึกอบรม ผ่าน Streaming - การเก็บข้อมูลการใช้งาน การ monitoring การวางแผนการเช่าใช้ในอนาคต - การรักษาความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google