งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา
Management Information System and Case ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร.อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 บทที่ 12 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
บทที่ 12 ระบบสารสนเทศสำนักงาน เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงานและระบบสำนักงานในปัจจุบัน ได้มีการ เปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานมนุษย์มาใช้เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี มากขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานด้านการประมวลผลข้อมูล

3 ลักษณะของสำนักงาน (The nature of the office)
โดยทั่วไปสำนักงานเป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน ผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้ติดต่อในสำนักงานจะมีบุคคล 5 ประเภท คือ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สายงาน เลขานุการ เสมียน

4 วิวัฒนาการของระบบสำนักงาน
วิวัฒนาการของระบบสำนักงาน(The evolution of office system) เริ่มจาก IBM ได้พัฒนาระบบการประมวลคำ และมีการเก็บข้อมูลใบสั่ง ต่าง ๆ และพัฒนาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางมาเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office information system)
แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ระบบการจัดการเอกสาร (Document management system) ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling system) ระบบการประชุมทางไกล (Teleconferencing system) ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support systems)

6 สำนักงานรวม (The integrated office)
เป็นสำนักงานที่มีการจัดระบบอุปกรณ์สำนักงานให้เชื่อมกัน ส่วนสำนักงานในอนาคต จะมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ สำนักงาน และการสื่อสารเข้าด้วยกันโดยอาศัยตัวเชื่อม (Gateway)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google