งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 คณะทำงานนวัตกรรม 1. นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
1. นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 2. ส.อ.เชี่ยวชาญ โตโคกสูง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3. นายณัฐวุฒิ แสงคำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 4. นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5. นางสาวณัชชา ศรีทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

3 ความเป็นมา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการทางการติดต่อสื่อสาร เช่น ระบบวิทยุ อินเตอร์เน็ต ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตลอดจนติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร ประกอบกับนโยบายของอธิบดี ที่กล่าวถึงในที่ประชุมผู้บริหารกรมชลประทานหลายครั้ง ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารของสำนัก ศูนย์สารสนเทศจึงได้คิดที่จะนำเอาเครื่องมือวิทยุสื่อสารที่กรมมีใช้งานอยู่ เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย VPN ณ ปัจจุบัน ซึ่งศูนย์สารสนเทศได้เริ่มดำเนินการนำระบบนี้เข้ามาใช้ตั้งแต่ประมาณปลายปี 2551 ซึ่งเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตภายในกรมชลประทานครอบคลุมทั่วประเทศ - ศูนย์สารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการติดต่อสื่อสาร เช่น ระบบวิทยุ อินเตอร์เน็ต ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตลอดจนติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร ปี ได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่าย VPN ซึ่งเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตภายในกรมชลประทาน ครอบคลุมทั่วประเทศ

4 พื้นที่ให้บริการเครือข่าย VPN
สำนักชลประทาน สำนัก โครงการชลประทานจังหวัด จังหวัด ศูนย์อุทกวิทยาฯ ศูนย์ โครงการก่อสร้างฯ โครงการ โครงการส่งน้ำฯ โครงการ ปากเกร็ด (สวพ. สคก. ฝึกอบรม) สำนัก ส่วนกลาง สามเสน ข้อมูลวันที่ 1 ก.ย.54

5 ระบบที่ใช้ในการทำงานวิจัยและศึกษา
1. ระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวควบคุมการทำงานในระบบ 2. ระบบ VPN (Virtual Private Network ) เป็นระบบเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กร 3. ระบบวิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยแผ่กระจายเป็นคลื่นวิทยุ ออกทางสายอากาศ โดยมีส่วนประกอบเป็น ภาครับ และภาคส่ง ในเครื่องเดียวกัน 4. ระบบอินเตอร์เฟส คือ ตัวแปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็น สัญญาณดิจิตอล

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ และดำเนินการตามแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศในปี 2554 ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในกรมชลประทาน เนื่องจากใช้วิทยุสื่อสารเครื่องเดียว (พูดครั้งเดียว) แต่สามารถกระจายข่าวให้ผู้รับทราบได้ยินพร้อมกันหลายคน 3. เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 4. เพื่อประยุกต์ใช้การสื่อสารทางคลื่นวิทยุให้สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้านเครือข่าย

7 ประโยชน์ที่ได้รับ ใช้ในการสั่งการ/บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอุปกรณ์ทางด้านวิทยุสื่อสาร และระบบเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพูดได้ระยะทางไกลในท้องถิ่นห่างไกล (วิทยุปกติพูดได้ 3 – 5 กม.) เช่น สำนัก/โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่ใช้เครือข่าย VPN และวิทยุสื่อสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและหน่วยงานในการใช้เครื่องมือสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ (ลงทุนแค่ในการจัดทำวงจร Interface เพียง 240 บาท)

8 วิธีการดำเนินงาน ศึกษาระบบคลื่นวิทยุที่ใช้รับ-ส่งสื่อสาร
ศึกษาวิธีการแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างวงจร ค้นหาและทดลองโปรแกรม (Software) ที่ใช้แปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ สร้างระบบสืบค้นข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN ทดสอบโปรแกรม และวงจร แปลงสัญญาณวิทยุ ทดสอบส่งสัญญาณวิทยุผ่านเครือข่าย VPN

9 Software

10 เป็นโปรแกรมประเภท Peer to Peer (การสื่อสารแบบจุดต่อจุด) ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต สามารถพูดคุยหรือประชุมออนไลน์ ส่งข้อความ (Message) รับส่งไฟล์ รวมไปถึงการติดต่อด้วย webcam ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้นทางและปลายทางเป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์บ้าน มือถือ และ PDA หลักการทำงานของ Skype คล้ายๆ กับโปรแกรม MSN และ Yahoo messenger แตกต่างกันที่ โปรโตคอล และเทคนิคการส่งข้อมูล

11 Teamtalk เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ครบองค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ภาพ วีดีโอ เสียง การรับและส่งไฟล์ สามารถทำ video conference

12 เหตุผลที่เลือกโปรแกรม Teamtalk
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำ video conference โดยเฉพาะ สามารถเพิ่มผู้ใช้งานต่อครั้งได้ไม่จำกัด แต่อาจเป็นผลทำให้สัญญาณไม่ชัดเจน (ลักษณะ 1:M) ส่วนโปรแกรม Skype จะใช้งานได้เพียง 5 สถานีพร้อมกันเท่านั้น ข้อดี คือ คุยเฉพาะบุคคลต่อบุคคลได้ดีกว่า (1:1)

13 Hardware Model Antenna

14 Demo

15

16 โปรแกรมสำหรับเครื่อง PC ที่ต่อกับวิทยุสื่อสาร

17 ทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต
เตรียมขยายผล โดยเพิ่มพื้นที่การใช้วิทยุสื่อสาร และนำไปติดตั้งทุกหน่วยงาน แบ่งกลุ่มการติดต่อสื่อสารตามภารกิจงาน เตรียมฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจัดทำเป็น COPs ด้านการใช้วิทยุสื่อสารกรมชลประทาน

18 ขอบคุณครับ !


ดาวน์โหลด ppt การรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google