งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4

2 นางสุนทรี ใหญ่ สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 1 ( บช. งบ.1 ) นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มงานบัญชี ) นางทิพวดี ศรี เพชร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางวาสนา ณ โอสถ นักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการ นางสาวรัดใจ รัตนบริ บูรณ์ลาภ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นายอรรณพ กาญ จนกุล เ จ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางประสงค์สม สุข จิตต์ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางสาววราพร ธง สิบสอง เ จ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางอารี ภูมิรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางสาวศิริพร ใย ปางแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ปฏิบัติการ นายดนุพล กุลสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวศิรินาถ นา มะสนธิ พนักงานการเงินและบัญชี ส. 3 นางสาวศิริวรรณ พงษ์พันธุ์ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 นางขวัญเนตร สุดใจ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 นางสมศรี ธรรม อาชีพ นักวิชาการเงิน และบัญชี ชำนาญการ นางสาววิไลวรรณ บำรุงวงศ์ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี นางนิดา ภูผินผา พนักงานบัญชี ส.1 นายเกษมสันต์ อยู่ยืน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางอรวรรณ สุภาพ พร้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน นางสาวรสรินทร์ บุตรราช เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป นางสรนรินทร์ เหล็กแดง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางลำภู ปาน ป้อมเพชร นักวิชาการ เงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงิน งบประมาณ 2 ( บช. งบ.2) นางสาววิภา เฉลิม วงศ์เสนีย์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 3 ( บช. งบ. 3) นางอัญชลี เสือ แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานบัญชีเงิน งบประมาณ 4 ( บช. งบ.4) นางสาวนันดา ศิริ นุวัฒน์ นักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 5 ( บช. งบ.5) นางสาวเสาวนีย์ ยงสมบูรณ์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานตรวจสอบบัญชี ( ตบ. งบ.). นางสาวบังอร มิ่ง มาศ นักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ นางสาวทิพอาภา ปานคล้าย เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ

3

4

5

6 นางสุนทรี ใหญ่สว่าง บช. งบ.1 รักษาการใน ตำแหน่ง กชง. ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4

7 กลุ่มงานบัญชี นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง กชง. งานบัญชีเงิน งบประมาณ 1 นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (139) งานบัญชีเงิน งบประมาณ 2 นางลำภู ปานป้อม เพชร นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (219) งานบัญชีเงิน งบประมาณ นางสาว วิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (147) งานบัญชีเงิน งบประมาณ 4 นางอัญชลี เสือแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (144) งานบัญชีเงิน งบประมาณ 5 นางสาวนันดา ศิรินุวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (141) งานตรวจสอบบัญชี นางสาวเสาวนีย์ ยง สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (142)

8

9 สถิติการนำส่งรายงานการเงินภายใน กำหนดเวลา ของหน่วยเบิกจ่ายกรมชลประทานประจำปี งบประมาณ 2553

10 บช. งบ.3 น. ส. วิภา เฉลิมวงศ์ เสนีย์ ตบ. งบ. น. ส. เสาวนีย์ ยงสมบรูณ์

11

12

13 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 กรมชลประทาน ( ภาพรวม )

14 คะแนน รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนัก ชลประทานที่ 2

15 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนักชลประทานที่ 3

16 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนัก ชลประทานที่ 1 คะแนน

17 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนักชลประทานที่ 4 คะแนน

18 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนักชลประทาน ที่ 5 คะแนน

19 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนักชลประทานที่ 6 คะแนน

20 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดสำนักชลประทานที่ 7 คะแนน

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google