งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเคมี Chemistry Literature

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเคมี Chemistry Literature"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291
อ.ปิติ ตรีสุกล อ.ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2 เนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสาร วิชาการ
ประเภทของเอกสารและรูปแบบ การจัดเก็บเอกสาร การสืบค้นจากฐานข้อมูลและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การอ้างอิงเอกสาร การอ่านและเขียนบทความ วิชาการทางเคมี

3 ตารางกิจกรรม สัปดาห์ วันเดือนปี เรื่อง กิจกรรม ผู้สอน 1 12 ม.ค. 58
ความสำคัญของการสืบค้นกับวิชาชีพเคมี บรรยาย อภิปราย ปิติ 2 19 ม.ค. 58 ส่วนประกอบของบทความวิชาการ 3 26 ม.ค. 58 การอ่านและวิเคราะห์บทความวิชาการ 4 2 ก.พ. 58 การอ่านและวิเคราะห์บทความวิชาการ (ต่อ) 5 9 ก.พ. 58 ประเภทของสิ่งตีพิมพ์และการประเมินค่าข้อมูล ภัทรพร 6 16 ก.พ. 58 ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด 7 23 ก.พ. 58 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 8 2 มี.ค. 58 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และการเลือกแหล่งข้อมูล 9 9 มี.ค. 58 การอ้างอิงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในบทความ 10 14-22 มี.ค. 58 สอบกลางภาค 11 23 มี.ค. 58 จรรยาบรรณในการนำข้อมูลมาใช้ 12 30 มี.ค. 58 การสืบค้นข้อมูลทางเคมี 13 6 เม.ย. 58 การใช้โปรแกรม Endnote 14 13 เม.ย. 58 การเขียนบทความวิชาการทางเคมี 15 20 เม.ย. 58 การเขียนบทความวิชาการทางเคมี (ต่อ) 16 27 เม.ย. 58 การนำเสนอผลงาน ปิติ/ภัทรพร 17 4 พ.ค. 58 18 11-22 พ.ค. 58 วันสอบปลายภาค

4 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้น เรียน * 10% การบ้าน/โครงงาน/ทดสอบย่อย 30% สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 30% ให้นิสิตนัดวันสอบกลางภาค/ปลายภาค ภายในวันที่ 2 ก.พ.

5 การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน
งานกลุ่มแต่ละครั้งต้องระบุหน้าที่ สมาชิกแต่ละคน แต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบ 1 สัปดาห์ บันทึกเนื้อหาที่เรียน บันทึกคำถามคำตอบที่มีในห้องเรียน สรุปเนื้อหาและคำถามคำตอบส่งใน สัปดาห์ถัดไป

6 HW1 (เดี่ยว) ค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
นกอินทรี ตารางเวลารถ บขส. ดูคำถามและตอบคำถามที่ 91.html ภายในวันที่ 1 ก.พ. 53 เวลา 24:00 น. ห้ามทำพร้อมเพื่อน ลอกหรือให้ เพื่อนทำให้ ไม่มีคะแนน

7 Fact or Opinion My father makes the most delicious spaghetti dinners in the world. I ate three meatballs with my spaghetti dinner. Everyone should sprinkle cheese on top of their spaghetti. Italian bread tastes best when it is dipped in spaghetti sauce. Dad uses Grandma's secret recipe to make spaghetti sauce. We ought to have a spaghetti dinner every week.


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเคมี Chemistry Literature

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google