งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)

2 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหาร (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555) ที่กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป / กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน สหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ 51 แห่ง / 25 กลุ่ม 2 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ( พนักงานราชการ ) / ปฏิบัติงานภายใต้ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานจากงบประมาณ 13 คน 3 กิจกรรมการจัดทำ Website สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด / Website ของสำนักงานได้มาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด เพื่อเผยแพร่ข้อมูล งานสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร และเพื่อ เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติราชการ 1 เว็บไซด์ (http://we bhost.cpd.g o.th/tratcp d/)

3 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหาร (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555) ที่กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 4 กิจกรรมจัดทำ Profile สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / Profile สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2 ครั้ง / ปี และ Profile Online หลังจากสหกรณ์ปิดบัญชี 51 แห่ง / 25 กลุ่ม มีการ ปรับปรุง หลังจากปิด บัญชี (Web Online) 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ / ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด การเบิกจ่าย ตามรายเดือน 72.79 ( มิถุนายน 2555) 6 การจัดทำแผน / ผลงาน / ส่งรายงานแผนปฏิบัติงาน เตรียมเอกสารต่างๆ / จัดทำของบประมาณประจำปีและ สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด 1 ครั้ง

4 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหาร (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555) ที่กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 7 ระบบส่งเสริมสหกรณ์ / บุคลากรสำนักงาน ใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 33 แห่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ 8 กิจกรรม 5 ส. / จัดทำกิจกรรม 5 ส ทุกวันพฤหัสบดี 1 สำนักงานทุกวัน พฤหัสบดี

5 ค่านิยม ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่นฟันผ่า (Proactive Working)) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)


ดาวน์โหลด ppt แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google