งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและติดตามผลการ ปฎิบัติราชการอย่างมี มิติ เป้าประสงค์ มิติ คือ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านประสิทธิภาพของการ ปฎิบัติราชการ 2. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและติดตามผลการ ปฎิบัติราชการอย่างมี มิติ เป้าประสงค์ มิติ คือ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านประสิทธิภาพของการ ปฎิบัติราชการ 2. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การวางแผนและติดตามผลการ ปฎิบัติราชการอย่างมี มิติ เป้าประสงค์ มิติ คือ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านประสิทธิภาพของการ ปฎิบัติราชการ 2. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4. ด้านการพัฒนาองค์กร

4 การวางแผนกิจกรรมต้องใช้ ฐานข้อมูลที่มีอยู่เช่น แบบเสนอ แผนประกอบการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ( แผน 5 ปี ) และฐานข้อมูลบัญชีสรุปจำนวน องค์กรผู้ใช้น้ำของทุกฝ่าย ( บชอ.5- 3) เพื่อวิเคราะห์ว่าได้รับ จัดสรรงบ ฯ ตามงานที่วางแผนหรือไม่สำหรับ ของ สชป.13 ได้รับจัดสรรงบฯ อยู่ที่ 60% ของแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ นำไปสู่ การปฎิบัติให้ได้ตาม เป้าหมายงานที่กรมฯ ได้จัดสรร งบประมาณให้และนำผลไปสู่ตัวชี้วัด

5 - ด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติ ราชการ ตามตัวชี้วัด ชป.18 คือ ร้อยละของ พื้นที่ชลประทาน ที่มีการตั้งกลุ่มฯ ( ปี 2553 แผน 46,974 ไร่ ) - ด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติ ราชการ ตามตัวชี้วัด ชป.19 คือ จำนวน ความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การมี ส่วนร่วมงานชลประทาน ( ปี 2553 แผน 120 ครั้ง ) - ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจของกรม ฯ ตามตัวชี้วัด ชป.04 คือ จำนวนพื้นที่ บริหารจัดการน้ำในเขต ชป. ต่อพื้นที่ เป้าหมาย ( ปี 2553 แผน 4,578,485 ไร่ ) เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลของทุก ฝสบ. ( บชอ.5-3) - ต้องจัดตั้งกลุ่มและสำรวจจำนวนพื้นที่ ขององค์กรผู้ใช้น้ำ ปรับฐานข้อมูลองค์กร ให้สอดคล้องกับพื้นที่บริหารจัดการน้ำต่อ พื้นที่เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ชป.04 ให้ เชื่อมโยงกัน

6 - ด้านการพัฒนาองค์กร ตามตัวชี้วัด 24.3 คือ ร้อยละของ อัตราการ เบิกจ่ายของงบประมาณที่ได้รับ สำหรับ ของ สชป.13 ( ปีนี้ 2553) ได้รับ 3,118,500 บาท มี 16 โครงการ (16 หน่วยงาน ) - กิจกรรมทั้งหมดของงบประมาณที่ ได้รับมีทั้งหมด 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ต้องใช้ฐานข้อมูล บชอ.5-3 วางแผน เพื่อเขียนโครงการอนุมัติใน แต่ละกิจกรรม / ทำอะไร / ที่ไหน / เมื่อไร เป็นต้น และรายงานผลการเบิกจ่าย / ทุก เดือน / ทุกกิจกรรม และ ต้องสรุป เป็น รูปเล่ม ส่งกรมฯ ด้วยภายใน 60 วัน หลังจากดำเนินการเสร็จโดยสรุปเป็น เอกสารรูปเล่มตามรูปแบบของ เอกสาร แนบ 3 ของ ผส. สช. ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและติดตามผลการ ปฎิบัติราชการอย่างมี มิติ เป้าประสงค์ มิติ คือ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านประสิทธิภาพของการ ปฎิบัติราชการ 2. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google