งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว สอนโดย อ.รัชณี นิสสัยเย็น

2 จุดประสงค์รายวิชา รู้วิธีทำธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้ คอมพิวเตอร์

3 หน่วยการเรียนรู้ 1. ธุรกิจขนาดย่อม 2. การผลิตนามบัตร
3. การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา 4. การผลิตแผ่นพับ 5. การผลิตแผ่นปลิว 6. การพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) 7. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 8. การติดตั้งโปรแกรม Multimedia 9. ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรม PC Cillin 2000

4 หน่วยที่ 1 ธุรกิจขนาดย่อม
หน่วยที่ 1 ธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายความหมายและลักษณะที่ดีของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายบทบาท องค์ประกอบและข้อดี-ข้อเสียของธุรกิจ ขนาดย่อม สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายกระบวนการจัดการและปัญหาที่เกิดขึ้นของการ ดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

5 หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร
หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร สามารถอธิบายการออกแบบโครงร่างของนามบัตรได้ สามารถอธิบายการจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนทิศของข้อความในกล่องข้อความได้ สามารถอธิบายการใส่ภาพตัดปะ (Clip Art) ได้

6 หน่วยที่ 3 การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา
หน่วยที่ 3 การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา สามารถอธิบายความหมายและลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายโฆษณา สามารถอธิบายข้อดี – ข้อเสีย ของแผ่นป้ายโฆษณา สามารถอธิบายการออกแบบโครงร่างและหลักการออกแบบแผ่นป้าย โฆษณา สามารถอธิบายการกำหนดตัวอักษรในแผ่นป้ายโฆษณา สามารถการจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003

7 หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ
หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ สามารถอธิบายความหมายของแผ่นพับได้ สามารถอธิบายวิธีการออกแบบแผ่นพับได้ สามารถจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ได้

8 หน่วยที่ 5 การผลิตแผ่นปลิว
หน่วยที่ 5 การผลิตแผ่นปลิว สามารถอธิบายลักษณะของแผ่นปลิวได้ สามารถอธิบายหลักการออกแบบและองค์ประกอบในการออกแบบ แผ่นปลิวได้ สามารถอธิบายการกำหนดตัวอักษรในแผ่นปลิวได้ สามารถจัดทำแผ่นปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได้

9 หน่วยที่ 6 การพัฒนาเว็บเพจ (Web Page)
สามารถอธิบายความหมายของเว็บเพจได้ สามารถอธิบายลักษณะของโปรแกรมสร้างเว็บเพจแต่ละประเภทได้ สามารถอธิบายหลักการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา และการ วางแผนพัฒนาเว็บเพจได้ สามารถสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Microsoft Word ได้

10 หน่วยที่ 7 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
สามารถอธิบายการ Format ฮาร์ดดิสก์ก่อนทำการติดตั้ง Microsoft Windows XP ได้ สามารถอธิบายวิธีการติดตั้ง Microsoft Windows XP ได้ สามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Windows XP ได้

11 หน่วยที่ 8 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia
สามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่นเพลง MP3 ได้ สามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Power DVD โปรแกรมสำหรับ ดูภาพยนตร์ได้

12 หน่วยที่ 9 ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรม PC Cillin 2000
สามารถอธิบายความหมายและประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ สามารถอธิบายอาการของเครื่องที่ติดไวรัสและการป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ได้ สามารถอธิบายการแก้ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส คอมพิวเตอร์ได้ สามารถอธิบายวิธีการติดต่อกันของไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ สามารถทำการการติดตั้งโปรแกรม PC-Cillin ได้

13 <THE END> GOOD BYE


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google