งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส
ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดทำโดย นงคราญ ไชยบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย ทัศนคติต่อการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางรากฐานการเรียน
ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านครูผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชา

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียน วิชาการบริหารการ จัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2556 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาในการเรียน การสอนวิชาการบริหารการจัดซื้อ

4 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ด้านครูผู้สอน) ข้อที่ คำถาม ค่าเฉลี่ย 1 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 4.44 2 อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 4.8 3 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย น่าสนใจ 4.31 4 เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 4.77 5 ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ มานำเสนออย่างสม่ำเสมอ 4.68 6 ใช้กริยา วาจาที่เหมาะสมกับนักศึกษา 4.73 7 กิจกรรมในแบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรู้ 4.71

5 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ด้านนักศึกษา) ข้อที่ คำถาม ค่าเฉลี่ย 8 ชอบเรียนวิชา การบริหารการจัดซื้อ 4.44 9 ชอบครูที่สอนวิชาการบริหารการจัดซื้อ 4.77 10 เข้าใจเนื้อหาวิชาการบริหารการจัดซื้อ 4.66 11 เอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 12 ทบทวนเนื้อหาวิชาทุกครั้งที่เรียน 3.27 13 มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อ 4.13 14 สอบถามจากครูหรือค้นคว้าเพิ่มเติมเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา 3.91

6 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน
ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ด้านเนื้อหาวิชา) ข้อที่ คำถาม ค่าเฉลี่ย 15 เนื้อหาวิชามีจำนวนมากยากแก่การจดจำ 4.22 16 ไม่มีความรู้พื้นฐานเดิม 2.13 17 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน 73.26 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.30

7 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อวิชาการบริหารการจัดซื้อ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้านเท่ากับ 4.30 สรุปได้ว่าทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดี

8 จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ
จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google