งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอนวิชาภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอนวิชาภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอนวิชาภาษาไทย
ของผู้เรียนระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาวปานแข รุ่งศรีฟ้า เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในสังคม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาหาความรู้โดยการใช้ทักษะทั้ง 4 อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในด้านการประกอบอาชีพว่า เมื่อบุคคลหนึ่งเติบโตขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องประกอบอาชีพ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตย่อมต้องมีความสามารถในวิชาการแห่งวิชาชีพ อันได้มาจากการฟังและการอ่าน ในขณะเดียวกันก็ย่อมจะต้องสามารถสื่อสารถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ ผู้ที่สามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิด ความรู้ของตนโดยการพูดและการเขียนได้นั้น ย่อมมีโอกาสก้าวหน้าได้มากกว่าคนที่ไม่มีพัฒนาการ

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำวิธีสอนแบบซินดิเคทมาทดลองสอนให้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เพื่อต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอนแบบ ซินดิเคทว่าแตกต่างกันเพียงใด ตลอดจนต้องการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ การตระหนักในปัญหา การรู้จักวิธีแก้ปัญหา และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนภาษาไทยในระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลังจากการได้รับการสอนแบบซินดิเคท 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้รับ การสอนแบบซินดิเคท

5 สรุปผลการวิจัย คะแนน SD t ก่อนการเรียน 11.78 2.85 13.90* หลังการเรียน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดลองค่าทีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท คะแนน SD t ก่อนการเรียน 11.78 2.85 13.90* หลังการเรียน 16.19 2.56 *p .01 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังจากที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนที่จะได้รับการสอนแบบซินดิเคท

6 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสอนแบบซินดิเคททำให้การเรียนภาษาไทยก้าวหน้าขึ้น 2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท ผลปรากฎว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทในพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็น การพูดและทำอย่างมีเหตุผล การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือในกิจกรรมและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมอยู่ในระดับดีและดีมาก พฤติกรรมด้านความกระตือรือร้นที่จะเรียนอยู่ในระดับดี และพฤติกรรมด้านการซักถามอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี 3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ด้านวิธีสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

7 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอนวิชาภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google