งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาผลการสอนหลักธรรมโดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนทุกสาขา ต้องเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นวิชาที่มีหลักธรรม คำสั่งสอนตามแนวทางพุทธศาสนา สอดแทรกให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ และพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยหลักธรรมต่าง ๆ นั้น เป็นภาษาบาลีมีความหมายที่ยากแก่การเข้าใจและจดจำ ดังนั้น ผู้สอนจึงหาวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจความหมายในหลักธรรม และสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยการนำเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกระทำ การแสดงออกการแก้ปัญหาชีวิตโดยสอดแทรกหลักธรรม ข้อคิดในแง่ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและจดจำได้มากขึ้น

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการสอนหลักธรรมโดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดยใช้เรื่องสั้น ตัวแปรตาม ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม

4 สมมติฐานของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ที่เข้ารับการสอนโดยใช้เรื่องสั้นมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมมากขึ้น กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ห้อง CA01 CA02 CA03 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวน 98 คน

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. เรื่องสั้นจำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 เรื่อง ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง คำสอนของนกอินทรีย์ และธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ชุดที่ 2 เรื่องพ่อ และขนมคุกกี้ 2. ใบบันทึกการส่งงาน

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ครูสอนโดยการบรรยายหลักธรรมแล้วให้นักเรียนเขียนหลักธรรมที่ตนเองรู้จักเป็นหลักธรรมประจำใจ โดยให้แปลความหมายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวนักเรียนเองลงในสมุดจดงาน 2. นำหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละคนเขียนมารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ความเข้าใจ และการนำไปใช้ 3. ดำเนินการสอนเพิ่มเติมหลักธรรมต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ จากนั้นแจกเอกสารชุดที่ 1 เรื่องคำสอนของนกอินทรีย์และธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถาม โดยนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและให้ข้อคิดต่าง ๆ 4. นำแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำหลังจากอ่านเรื่องสั้นชุดที่ 1 มาตรวจรวบรวมแล้วจึงดำเนินการแจกเอกสารชุดที่ 2 พ่อและขนมคุกกี้ ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถาม โดยนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและให้ข้อคิดต่าง ๆ 5. นำแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำ หลังจากอ่านเรื่องสั้น ชุดที่ 2 มาตรวจและรวบรวมผล 6. นำผลการเขียนหลักธรรมของนักเรียนแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบจำนวน โดยคิดค่าเป็นร้อยละ

7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ พิจารณา หลักธรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนเขียนตอบในสมุดจดงาน และแบบฝึกหัดแนบท้ายเรื่องสั้นทั้ง 2 ชุดมานับจำนวน หาค่าร้อยละ

8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
ผลจากการรวบรวมผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียน เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นข้อคิดในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น จากการเปรียบเทียบโดยการนับจำนวนทั้ง 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จำนวนหลักธรรม ร้อลละ ร้อยละ 2-3 12.24 4-5 22.45 5 ขึ้นไป 20.41 1 67.35 13.06 44.90 24.49 26.53 8.16

9 สรุปผลการวิจัย ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาผลการสอนหลักธรรมโดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทุกคนเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถเขียนหลักธรรม ได้เป็นจำนวนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google