งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของนักศึกษาห้อง กบ.201
ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต บทความวิจัย

2 ในปัจจุบันนี้ความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังให้ครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทาง ด้านคุณธรรม ความรู้ และความสามารถต่าง ๆ แต่ก็ยังมีครูบางคนที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติตนผิดวินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี เป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยสนใจและต้องการทราบความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน ว่าครูผู้สอนที่พึงประสงค์ควรมีคุณลักษณะอย่างไร ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อทราบถึงคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษา
วัตถุประสงค์

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ประชากรในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ห้องกบ.201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผู้วิจัยได้กำหนดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ไว้ทั้งหมด 5 ด้าน แบบสอบถามมี 25 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คะแนนเรียงตามลำดับจนถึงต่ำสุดคือ 1 คะแนน นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่าได้สอบถามตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา

5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู 5 ด้าน คือ 1. ด้านการสอน ได้แก่ การใช้สื่อการสอนของครู วิธีการสอน 2. ด้านวิชาการ ได้แก่ ความรู้ของครู การวัดผล 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของครูต่อนักศึกษา 4. ด้านสุขภาพกายและจิต ได้แก่ สุขภาพของครู และการควบคุมอารมณ์ของครู 5. ด้านบุคลิกลักษณะ ได้แก่ การแต่งกายและการวางตัวของครู ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่ พึงประสงค์

6 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาวิจัย “ศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของนักศึกษาห้อง กบ.201” สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการวางแผนปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สอนทั้ง 5 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้   คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย ระดับ คุณลักษณะ ลำดับ 1. ด้านการสอน 4.72 มากที่สุด 1 2. ด้านวิชาการ 4.28 มาก 4 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.37 3 4. ด้านสุขภาพกายและจิต 4.43 2 5. ด้านบุคลิกลักษณะ 4.27 5 รวม 4.41

7 สรุปผลการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของนักศึกษาห้อง กบ.201 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ปีการศึกษา 2556 ด้านการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสุขภาพกายและจิต ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกลักษณะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ เป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 1. ด้านการสอน นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูเข้าสอนตรงเวลาและครูนำผู้เรียนไปเรียนนอกห้องเรียนเพื่อให้เห็นของจริง เป็นอันดับที่ 1 2. ด้านวิชาการ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าทางเว๊บไซด์ เป็นอันดับที่ 1 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูพูดจาสุภาพกับผู้เรียน เป็นอันดับที่ 1 4. ด้านสุขภาพกายและจิต นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูใจเย็นไม่โกรธง่าย เป็นอันดับที่ 1 5. ด้านบุคลิกลักษณะ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูว่องไว กระฉับกระเฉง เป็นอันดับที่ 1

8 ข้อเสนอแนะ ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและคุณค่าสูงขึ้นกว่าเดิม

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google