งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชำนาญ ไวแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชำนาญ ไวแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ปัญหาและแผนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นายชำนาญ ไวแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

2

3 แผนที่จังหวัดบึงกาฬ น้ำ แม่ โ ข ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เมืองปากซันและเมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ) น้ำ แม่ เมืองบึงกาฬ อ.รัตนวาปี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย (136 กม.) บุ่งคล้า ปากคาด ศรีวิไล อ.บ้านแพง อ.นาทม จ.นครพนม (180 กม.) โซ่พิสัย พรเจริญ บึงโขงหลง เซกา อ.คำตากล้า อ.บ้านม่วง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (191 กม.) พื้นที่ 4, ตารางกิโลเมตร 8 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 18 แห่ง อบต. 41 แห่ง บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ห่างจาก กทม. 751 กม.

4 ประชากร ปี 2557 ประชากร 417,275 คน ชาย 209,496 คน (50.21%)
ประชากร 417,275 คน ชาย 209,496 คน (50.21%) หญิง 207,275คน (49.67%) ร้อยละของประชากร วัยเด็ก (0-14 ปี) = 5.44% วัยแรงงาน (15-59 ปี)= 70.53% วัยสูงอายุ = % ที่มา : ระบบ Data center สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (ณ 31 ธันวาคม 2557)

5 การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ประชากรต่างด้าว
เชื้อชาติ จำนวนคน จำนวนครั้ง พม่า 489 1,975 ลาว 27,541 71,024 กัมพูชา 41 114 รวม 28,071 73,113 ที่มา : ระบบ Data center สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (ณ 31 ธันวาคม 2557)

6 การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service จังหวัดบึงกาฬ
แรงงานต่างด้าว ที่มาตรวจสุขภาพ ทั้งหมดจำนาน 1,466 คน แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1,450 คน ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 คน (ลาว) แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่าน การตรวจสุขภาพ จำนวน 8 คน สารเสพติด 6 คน ลิ้นหัวใจรั่ว 1 คน TB 1 คน ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (ณ 31 ธันวาคม 2557)

7 จำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร
ประเทศ : 498 เขต : 550 บึงกาฬ : 803 พยาบาลวิชาชีพ (รวมลูกจ้าง นร.ทุน) ประเทศ : 2,535 เขต : 2,500 บึงกาฬ : 7,938 แพทย์ ประเทศ : 6,425 เขต : 7,420 บึงกาฬ : 14,234 เภสัชกร ประเทศ : 5,788 เขต : 8,700 บึงกาฬ : 18,763 ทันตแพทย์ ข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ณ 30 มิถุนายน 2557 : พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการ 337 คน และลูกจ้างนักเรียนทุน คน)

8 การจัดระดับสถานบริการ ของจังหวัดบึงกาฬ ตาม SERVICE PLAN
ระดับตติยภูมิ จำนวน 1 แห่ง (รพท.บึงกาฬ 170 เตียง) ระดับทุติยภูมิ (รพช.ขนาดใหญ่) จำนวน 1 แห่ง (รพ.เซกา 60 เตียง) รพช. ใหญ่ (M2) ระดับสถานบริการ ระดับทุติยภูมิ (รพช.ขนาดกลาง) จำนวน 5 แห่ง (รพ.บึงโขงหลง รพ.ศรีวิไล รพ.พรเจริญ รพ.โซ่พิสัย และ รพ.ปากคาด : 30 เตียง) รพช. กลาง (F2) รพช. เล็ก (F3) ระดับทุติยภูมิ (รพช.ขนาดเล็ก) จำนวน 1 แห่ง (รพ.บุ่งคล้า 10 เตียง) ระดับปฐมภูมิ ศสม. (P1) จำนวน 61 แห่ง ขนาดใหญ่ แห่ง ขนาดกลาง 45 แห่ง ขนาดเล็ก แห่ง รพ.สต. (P2) รพ.บึงกาฬ (1 แห่ง) 8

9 ข้อมูลสถิติชีพและสถิติสำคัญ ปี 2557
อัตราเกิด = (ต่อ 1,000 ประชากร) อัตราตาย = (ต่อ 1,000 ประชากร) อัตราเพิ่ม = (ต่อ 100 ประชากร) อัตราการตายทารก = 4.0 (ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ) : ไม่เกิน 15 ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ อัตรามารดาตาย = (ต่อ 100,000 การเกิดมีชีพ) : ไม่เกิน 18 ต่อ ,000 เกิดมีชีพ สาเหตุการตาย ปี 2557 1. ระบบหัวใจล้มเหลว 2. ไตวาย 3. มะเร็งตับ 4 . เบาหวาน 5. ติดเชื้อในกระแสเลือด สาเหตุการป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2557 1. โรคอุจจาระร่วง 2. อาหารเป็นพิษ 3. บิด (รวม) 4. ตับอักเสบ (un) 5. ไข้ทัยฟอยด์

10 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก
อัตราต่อพันประชากร

11 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก
อัตราต่อแสนประชากร

12 ประชากร ณ กันยายน 2557 จำนวน 412,022 คน
สิทธิการรักษาพยาบาล ประชากร ณ กันยายน 2557 จำนวน 412,022 คน ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (30 กันยายน 2557)

13 การดำเนินงานด่านควบคุมโรค และด่านอาหารและยา ภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นายชำนาญ ไวแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google