งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไร้ความแออัด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไร้ความแออัด”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไร้ความแออัด”
โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไร้ความแออัด” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

3 สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

4 ปีงบประมาณ

5 เปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยต่อวัน
จำนวนครั้ง) ปีงบประมาณ

6

7

8 10 อันดับโรค ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2548
10 อันดับโรค ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2548 ความดันโลหิตสูง การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน เบาหวาน ไข้ ปวดท้อง อาการท้องร่วง กระเพาะลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ คออักเสบเฉียบพลัน ไขมันในเลือดสูง ปวดกล้ามเนื้อ เพลีย

9 วัตถุประสงค์ ระยะสั้น ระยะยาว 1.ลดปริมาณผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2550 ลดลง ร้อยละ 10 (อัตราเพิ่มปี 2548 = ร้อยละ 13.80) 2. ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ระยะยาว 1.ลดปริมาณผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 2.เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 3.ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับความจำเป็นของสุขภาพ

10 กลวิธีในการดำเนินงาน
กำหนดสถานบริการที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ 1.1 โรงพยาบาลชุมชน ( จำนวน 1 แห่ง ) : โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.2 พัฒนาสถานีอนามัยเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน ( จำนวน 1 แห่ง ) : สถานีอนามัยปากด่าน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน ( 5 แห่ง ) : สถานีอนามัยบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ : สถานีอนามัยรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

11 กลวิธีในการดำเนินงาน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 4 แห่ง : สถานีอนามัยบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

12 กทม. หาดทรายรี รพ.ปากน้ำชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอเมือง ท่ายาง บางหมาก
นาทุ่ง นาชะอัง ดอนรัก ขุนกระทิง รพ.ชุมพร บางลึก รพ.ท่าแซะ ตากแดด หาดพันไกร PCU รพ. ทุ่งคา กทม. วังไผ่ สี่แยกปฐมพร นากระตาม รพ.ค่าย วิสัยเหนือ หงษ์เจริญ บ้านนา ปากด่าน วังใหม่ เขายาว ถ้ำสิงห์ วัด รับร่อ ท่าข้าม ท่าไม้ลาย วังลุ่ม

13 กลวิธีในการดำเนินงาน
3. พัฒนาระบบบริการภายในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 4. ทบทวน Referal System ของจังหวัดชุมพร

14 แผนพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับ
โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไร้ความแออัด” ปีงบประมาณ 2549 1. ด้านกายภาพ ปรับปรุงด้านกายภาพของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 8 แห่ง 2. ด้านจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 8 แห่ง 3.ด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เป้าหมาย

15 งบประมาณ ** จัดทำแผนให้สอดคล้องกับการได้รับจัดสรร
จากกระทรวงสาธารณสุข **

16 ตัวชี้วัดในการประเมิน
ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 ) อัตราเพิ่มของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลดลง จำนวนผู้รับบริการที่PCU / ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป้าหมาย 3. ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ระยะยาว จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลดลง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 )
ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 ) อัตราเพิ่มของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ลดลงร้อยละ 10 2. จำนวนผู้รับบริการที่PCU / ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 3. ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ลดลง ระยะยาว จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ลดลง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไร้ความแออัด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google