งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556
การบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (Hospital Profile) สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556

2 Hospital Profile มาตรา 44 และมาตรา 45
 หน่วยบริการมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลของตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจในการเลือกรับบริการ  ดังนั้น หน่วยบริการจะต้องเข้ามาบันทึกและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการ (Hospital Profile) ในระบบ Data Center เป็นประจำทุกปี ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลบุคลากร ถึง 30 มิถุนายน ข้อมูลการให้บริการ ถึง 31 ธันวาคม

3 Hospital Profile 1. ข้อมูลภาพรวมของหน่วยบริการ
 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ            ข้อมูลคุณสมบัติของหน่วยบริการ                      ประเภทการเข้าร่วมในระบบประกันสุขภาพ/การลงทะเบียนของประชากรตามสิทธิต่างๆ                      เครือข่ายหน่วยบริการ                      การดูแลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถ                      การประสานงานกับหน่วยบริการ/การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

4 Hospital Profile 2. ข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
กำลังคนของหน่วยบริการ      บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

5 Hospital Profile 3. ข้อมูลของโรงพยาบาล กำลังคนของหน่วยบริการ
3. ข้อมูลของโรงพยาบาล            กำลังคนของหน่วยบริการ                     บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                      ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ                      ข้อมูลรายการบุคลากรเฉพาะทาง (เฉพาะหน่วยบริการประเภทตติยภูมิเฉพาะด้านกรอกเท่านั้น)                      ข้อมูลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง                      การศึกษาต่อเนื่องของบุคลากร

6 Hospital Profile ช่องทางการบันทึกข้อมูล

7 Hospital Profile

8 Hospital Profile

9 Hospital Profile เลือกปีงบประมาณ เลือกข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการ

10 Hospital Profile รายละเอียดสถานบริการ

11 Hospital Profile รายละเอียด - สังกัด/ประเภทหน่วยบริการ

12 Hospital Profile รายละเอียด - สังกัด/ประเภทหน่วยบริการ

13 Hospital Profile

14 Hospital Profile

15 Hospital Profile รายละเอียด - เครือข่ายหน่วยบริการ

16 รายละเอียด - การดูแลรับ-ส่งต่อ

17 รายละเอียด - การประสานงาน/พัฒนาคุณภาพ

18 รายละเอียด - กำลังคนของหน่วยบริการ

19 รายละเอียด - การให้บริการปฐมภูมิ

20 รายละเอียด - การให้บริการ

21 รายละเอียด - ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

22 รายละเอียด - บุคลากรเฉพาะทาง

23 รายละเอียด - บุคลากรเฉพาะทาง

24 รายละเอียด - บุคลากรเฉพาะทาง

25 รายละเอียด - การศึกษาต่อเนื่อง

26 เมนูหน้าหลัก

27 ผลการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ณ เมษายน 2556

28 ผลการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ณ เมษายน 2556

29 ผลการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ณ เมษายน 2556

30


ดาวน์โหลด ppt สปสช. เขต 8 อุดรธานี รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 10 พฤษภาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google