งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ” โดย นายอภิสิทธิ์ ทวีผล

2 ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย
ความจำเป็นในการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ สภาพสังคมปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อนักเรียน นักศึกษาในหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ ผลกระทบจากข้อมูลวิจัยด้านกิจกรรม จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เพื่อทราบความต้องการในด้านการทำกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

4 กรอบแนวคิด/ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ข้อมูลสถานภาพนักเรียน นักศึกษา 1. สภาพปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อการจัดกิจกรรม 2. ความต้องการในการทำ กิจกรรม เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียน ปวช.1-3 สาขาพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม และปวส.1-2 สาขาบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม จำนวน 820 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้ตารางประมาณค่าจำนวนประชากรและตัวอย่างของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จำนวนตัวแทนประชากร 260 คน - สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา - จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชา - นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 215 คน - กลุ่มผู้นำนักเรียน นักศึกษาผู้คิดสร้างสรรค์งานกิจกรรม จำนวน15 คน

6 เครื่องมือที่ใช้วิจัย
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวแทนประชากร ได้แก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชาที่ศึกษา ตอนที่ 2 ความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน นักศึกษาต่อลักษณะของกิจกรรมพัฒนา

7 สรุปผล/อภิปรายการวิจัย
สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรม - ภาพรวมความเข้าใจสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความต้องการในการทำกิจกรรม - ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมาก - ภาพรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนต่อลักษณะของกิจกรรมพัฒนา มีความต้องการด้านนันทนาการมากที่สุด

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - กำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมให้ชัดเจน - ขจัดปัญหาการทับซ้อนด้านกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ - มีการบูรณาการงานกิจกรรมและงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีทักษะรอบด้าน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคใหม่ 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ - ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกิจกรรม/โครงการอย่างชัดเจน - บูรณาการกิจกรรมพัฒนาให้น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน มีความหลากหลาย และจำนวนกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ

9 ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช้
ยึดหลัก 3 ประการ รู้ใจ ต้องรู้ใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจ ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย จูงใจ ต้องรู้ใจและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างดี เพื่อจูงใจนักเรียนทุกคนให้เข้าร่วมทำกิจกรรม ร้อยเปอร์เซ็นต์

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google