งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน เรื่อง “การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่ สำหรับการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ” โดย นายสมพงษ์ ตันอำนวย

2 ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย
สภาพความจำเป็น ความสอดคล้อง/ต้องการในการใช้อาคาร สถานที่ ในสถานศึกษา ความตระหนัก ความสำคัญของการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย จะเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาการใช้อาคาร สถานที่ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการและพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ด้านอาคาร สถานที่ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้อาคาร สถานที่ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

4 กรอบแนวคิด/ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ข้อมูลสถานภาพนักเรียน นักศึกษา 1. สภาพการใช้ประโยชน์ ด้านอาคาร สถานที่ 2. ความพึงพอใจต่อการใช้ ประโยชน์อาคาร สถานที่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียน ปวช.1-3 สาขาพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม และปวส.1-2 สาขาบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม จำนวน 820 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้ตารางประมาณค่าจำนวนประชากรและตัวอย่างของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จำนวนตัวแทนประชากร 260 คน - สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา - จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชา

6 เครื่องมือที่ใช้วิจัย
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวแทนประชากร ได้แก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชาที่ศึกษา ตอนที่ 2 สภาพการใช้อาคาร สถานที่ และระดับการใช้ระโยชน์อาคาร สถานที่ โดยใช้คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ได้แก่ สภาพสมบูรณ์ใช้การได้ดี (2) สภาพไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้ (3) ควรปรับปรุงแก้ไข และระดับการใช้ประโยชน์ (1) ระดับมาก (2) ระดับน้อย และ (3) ไม่มีการใช้ประโยชน์ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้อาคาร สถานที่ ใช้แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Five Rating Scale)

7 สรุปผล/อภิปรายการวิจัย
สภาพการใช้อาคาร สถานที่ - ภาพรวมอยู่ในระดับไม่สมบูรณ์ แต่พอใช้การได้ - ห้องเรียนสภาพการใช้งานสมบูรณ์ /ใช้การได้ดี - พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ สวนหย่อม/ที่พักผ่อน สถานที่เล่นกีฬา ห้องน้ำห้องสุขา ห้องพยาบาล พื้นที่จอดรถ เป็นต้น ความพึงพอใจในการใช้อาคาร สถานที่ - ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง - ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องประชุมเล็ก/สัมมนาย่อย การดูแลความปลอดภัย ห้องกิจกรรม / นันทนาการ สถานที่พักผ่อน โรงอาหาร

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ปรับปรุง/พัฒนาสภาพการใช้งานของอาคาร สถานที่ให้เหมาะสมกับบริบทการใช้ประโยชน์ / ความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 2. เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการใช้พื้นที่ตามอาคาร สถานที่ การปรับปรุง/พัฒนาการใช้งานแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมตามความต้องการ เพื่อให้คุ้มค่าในการลงทุนและเกิดความพึงพอใจต่อการใช้งานสูงสุด

9 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาวิจัยอัตรา/ความถี่ของการใช้พื้นที่ เช่น อัตราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate) อัตราการใช้พื้นที่ (Space Utilization Rate) การใช้ประโยชน์ด้านการบริการ/บริหารห้อง (Utilization of Service Administration Room) 2. ศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อาคาร สถานที่ด้วย อาทิ ครู-อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดอย่างทั่วถึง

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยประเภทพัฒนาสถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google