งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1 (ปวช.1/1) แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ” โดย นางสาวกชามาส เจริญราษฏร์ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1(ปวช.1/1) พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

3 พฤติกรรมตามแบบสอบถาม การไม่ส่งงาน/การบ้าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมตามแบบสอบถาม 15 ข้อ ของนักเรียน ปวช.1 แผนกพาณิชกยกรรม ตัวแปรตาม การไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกพาณิชยกรรม พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 แผนกพาณิชยกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ห้อง ปวช. 1/1 จำนวน 26 คน ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 (ปวช.1/1) แผนกพาณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 2 /54 ห้อง ปวช.1/1 จำนวน 26 คน ที่ไม่ส่งการบ้านตามกำหนด พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1 แผนกพาณิชยกรรม เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน จำนวน 15 ข้อ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 (ปวช.1/1) เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน พบว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน โดยทำการเรียงลำดับจากสาเหตุที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลำดับดังต่อไปนี้ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ทำกิจกรรมของโรงเรียน ออกงานกับผู้ปกครอง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ การบ้านมากเกินไป ไม่น่าสนใจ ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ลืมทำ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ไม่ได้นำสมุดมา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ เวลาน้อย เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ ครูอธิบายเร็ว ไม่เข้าใจคำสั่ง หนังสือหาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ศึกษาวิจัยเฉพาะนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1 ผลที่ได้จึงเป็นข้อมูลเชิงสาเหตูเฉพาะห้องเรียนนี้เท่านั้น ซึ่งถ้าได้ศึกษาวิจัยร่วมกับชั้นเรียนอื่นๆด้วย อาจได้ผลการวิจัยที่หลากหลายขึ้น พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะการวิจัย 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำการวิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆต่อไป และแยกหัวข้อเป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระเอียดขึ้น ซึ่งจะได้นำผลการทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนต่อไป พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google