งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องอะไรว่าไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องอะไรว่าไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องอะไรว่าไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
การสร้างองค์ความรู้ ชื่อเรื่องอะไรว่าไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

2 ครูผู้สอนวิชาอภิลักษณ์ จันทร์คาม
ครูผู้สอนวิชาอภิลักษณ์ จันทร์คาม ครูที่ปรึกษาอภิลักษณ์ จันทร์คาม ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาไทย ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3 ความเป็นมาและความสำคัญ
หัวข้อที่นำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์การสร้างองค์ความรู้ กรอบแนวคิด วิธีการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ การสรุปผลการสร้างองค์ความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ

4 ความเป็นมาและความสำคัญ
การเกรินนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ หัวข้อ เนื้อหาของหัวข้อ หัวข้อ เนื้อหา

5 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาการ ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
๑. เพื่อศึกษาการ ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

6 ขอบเขต ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านสถานที่ ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านระยะเวลา

7 (Independent Variables) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล - ความคิดเห็นเกี่ยวกับ - แนวทางการ

8 วิธีดำเนินการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
๑. รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล

9 รูปแบบการสร้างองค์ความรู้
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีการสร้างองค์ความรู้แบบผสม (Mix Method Research) โดยเป็นการเขียนเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการเขียนเชิงสำรวจ(Survey Research) และการเขียนเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)

10 กลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการเขียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ใช้ตาราง เครซี่ (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ในการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทำให้ทราบแนวคิดและความเป็นมาของ ๒. ทำให้ทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทาง ๔. ผลการสร้างองค์ความรู้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในการ

12 กราบขอบ พระคุณคณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องอะไรว่าไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google