งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก

3 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันการศึกษาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ทักษะ และทัศนคติแก่ผู้เรียน การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากำลังคนของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาและปรับบทบาทเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพควบคู่กับการเป็นแหล่งระดม แสวงหา สร้างเผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี มีแรงจูงใจด้านใด ที่เป็น สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันควรให้ความสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารการศึกษา ให้มีความสอดคล้อง ทางด้านความต้องการของสังคม และความต้องการของผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

5 กรอบแนวคิด ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม - เพศ แรงจูใจในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี - สาขาวิชา - ด้านความคิดส่วนตัว - อาชีพของผู้ปกครอง - ด้านเศรษฐกิจ - รายได้ของครอบครัว - ด้านสังคม - ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6 ประชากร จำนวน 45 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา สาขาบัญชี จำนวน 70 คน สาขาการตลาด จำนวน 45 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 64 คน รวมทั้งสิ้น คน

7 สรุปผลการวิจัย แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ข้อที่อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก คือ ด้านความคิดเห็นส่วนตัว รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อตามลำดับ การเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศูนย์โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยที่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน จำแนก ตามสาขาวิชาเอก

8 ภาพประกอบ (ถ้ามี)

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google