งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๔ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๔ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๔ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย
คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุณหมิง 1

2 จุดประสงค์การเรียนประจำบท
Add your company slogan. เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว นักเรียนสามารถ เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทยได้ 1 เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทยได้ 2 อธิบายผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทยได้ 3 อธิบายผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรไทยได้ 4

3 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย
สาระสำคัญของบท Add your company slogan. เนื้อหาในบท อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย 1 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทยได้ 2 ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย 3 ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรไทย 4

4 ๑ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย
เศรฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์

5 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย

6 ๑ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกต่อวัฒนธรรไทย
เศรฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์

7 ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรไทย
ผลกระทบด้านประเพณี ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านเศรฐกิจ ผลกระทบด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านการปกครอง การปลูกฝันค่านิยมในสังคมไทย การดำรงชีวิตแบบตะวันตก

8 ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันออกต่อวัฒนธรรไทย
วัฒนธรรมอินเดีย ด้านการปกครอง ด้านศาสนา ด้านสังคม ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณคดี

9 ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันออกต่อวัฒนธรรไทย
วัฒนธรรมจีน ด้านความเชื่อและศาสนา ด้านสังคม ด้านศิลปกรรม นาฏกรรมจีน ด้านภาษาและวรรณคดี

10 ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันออกต่อวัฒนธรรไทย
วัฒนธรรมจีน

11 คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุณหมิง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๔ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google