งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางกุสุมา หาญกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางกุสุมา หาญกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางกุสุมา หาญกล้า

2 ปัญหาการวิจัย การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแนวทางในการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในด้านหลักการ แนวคิด นโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาโดยอิสระมีความเหมาะสม กับสภาพผู้เรียนและสังคมไทยอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยเน้นการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ1.ด้านการบริหารวิชาการ 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3. ด้านการบริหารบุคคล4. ด้านการบริหารทั่วไปเพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของครูในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้ การนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาของวอทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

4 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 107 คน (ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการวิจัย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

6

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ เป็นเพศชาย 46 คนคิดเป็นร้อยละ จำแนกตามอายุ อายุ ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ อายุ ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ อายุ ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ และอายุมากกว่า40 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ จำแนกตามปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90

8 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี พบว่า 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( โดยมีด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่นๆ )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางกุสุมา หาญกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google