งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นที่มีต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี บรรยวัสถ์ สินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นที่มีต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี บรรยวัสถ์ สินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นที่มีต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี บรรยวัสถ์ สินทรัพย์

2 ปัญหาของการวิจัย มีคำถามขึ้นมากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในการวัด ค่าแบบประเมินผลประเมินผลปฏิบัติงาน การไม่แจ้งแนว ทางการประเมินหรือเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าสู่ กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร ความถูกต้อง ครอบคลุมของเกณฑ์การประเมิน ความยุติธรรม ผลการ ประเมินได้นำไปใช้จริงหรือไม่ และการไม่แจ้งผลการ ประเมินที่แท้จริงต่อผู้ถูกประเมิน จึงทำให้ความคิดเห็น ของพนักงานที่มีต่อการวัดค่าการปฏิบัติงานนั้นมี มากมาย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีผลต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน

4 ผลการศึกษา 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปจำนวน ( คน ) ร้อยละ ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 27 24.55 ปริญญาตรี 73 66.36 ปริญญาโท 10 9.09 รวม 110 100.00 ระดับตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร 10 9.09 หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน 18 16.36 ครูผู้สอน 48 43.64 เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา 34 30.91 รวม 110 100.00

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ( ต่อ ) ข้อมูลทั่วไปจำนวน ( คน ) ร้อยละ ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 27 24.55 ปริญญาตรี 73 66.36 ปริญญาโท 10 9.09 รวม 110 100.00 ระดับตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร 10 9.09 หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน 18 16.36 ครูผู้สอน 48 43.64 เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา 34 30.91 รวม 110 100.00 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี 61 55.45 ระหว่าง 5-10 ปี 22 20.00 ระหว่าง 11-15 ปี 21 19.09 ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป 6 5.45 รวม 110 100.00

6 ความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี  ระดั บ อันดั บ 1. ด้านรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บังคับบัญชา 3.1 9 0.4 9 ดี 1 2. ด้านประโยชน์ของการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 3.1 1 0.5 4 ดี 3 3. ด้านวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.9 5 0.5 3 ดี 4 4. ด้านผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3.1 7 0.5 3 ดี 2 ภาพรวม 3.1 0 0.4 7 ดี 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรวิทยาลัย เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยียังไม่ให้ความสำคัญในด้าน ประโยชน์ของการประเมินผลปฏิบัติงานเท่าที่ควร และด้าน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงทำให้การประเมินผล การปฏิบัติงานมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งโดยหลักการประเมินผล การปฏิบัติงานต้องรู้จักประโยชน์ของการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้องค์การมีการ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตรงตาม เป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้มากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีควรชี้แจงให้ทุกกลุ่ม งานทำความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานมี ความสำคัญต่อการบริหารองค์การ ทำให้องค์การบรรลุ เป้าประสงค์ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ได้มากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นที่มีต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยี บรรยวัสถ์ สินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google