งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัวใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัวใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
นางรัตดา บัวใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ความเป็นมา การจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพมีเป้าประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้คุณลักษณะของนักศึกษาตรงกับความต้องการของหน่วยงาน จึงได้จัดทำงานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาล ใน 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 1 ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ 2 ด้านบุคลิกภาพ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4

4 วิธีดำเนินการ สร้างเครื่องมือ สถิติที่ใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐบาล จำนวน 78 ชุด 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย ( Mean: ) 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) สถิติที่ใช้

5 สรุปผลการวิเคราะห์ ด้านที่ รายการ ความพึงพอใจ ระดับ 1
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.28 0.61 มาก 2 ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ 4.27 0.65 3 ด้านบุคลิกภาพ 4.49 0.55 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.59 มากที่สุด รวม 4.39 0.60

6 รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เป็นผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานอาชีพ 2. ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นผู้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี 3. ด้านบุคลิกภาพ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะดี 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
สถานศึกษามีแนวทางในการกำหนดนโยบายและ ดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในสิ่งที่เป็นความ ต้องการของสังคมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ ความสามารถควบคู่กันไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้าง คุณลักษณะของนักศึกษา และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มี ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัวใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google