งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพศจำนวน ร้อย ละ ชาย 96 48.0 หญิง 104 52.0 รวม 200100.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพศจำนวน ร้อย ละ ชาย 96 48.0 หญิง 104 52.0 รวม 200100.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 เพศจำนวน ร้อย ละ ชาย 96 48.0 หญิง 104 52.0 รวม 200100.0

6 อาชีพจำนวนร้อยละ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 42 21.0 เกษตรกรรม 34 17.0 ธุรกิจส่วนตัว 30 15.0 ค้าขาย 54 27.0 รับจ้าง 40 20.0 รวม 200100.0

7 ระดับการศึกษาจำนวนร้อยละ ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี 114 57.0 ปริญญาตรี 77 38.5 สูงกว่าปริญญาตรี 9 4.5 รวม 200100.0

8 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยรวม การมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา S. D. ระดับ การมี ส่วนร่วม อันดั บที่ 1. ด้านการบริหาร วิชาการ 4.3 0.02 7 มาก 2 2. ด้านการบริหาร บุคคล 4.2 5.05 8 มาก 4 3. ด้านการบริหาร งบประมาณ 4.2 7.04 0 มาก 3 4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.4 7.07 6 มาก 1 รวม 4.3 2.02 1 มาก -

9 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองผู้เรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1. สถานภาพของผู้ปกครองผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ ผู้ปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศผู้ปกครองจำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และ ผู้ปกครองเพศหญิง จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 จำแนกตาม อาชีพ 3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาประกอบอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ประกอบอาชีพรับจ้าง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และประกอบอาชีพธุรกิจ ส่วนตัวจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และจำแนกระดับการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 114 คน คิด เป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี 77 คน คิดเป็นร้อย ละ 38.5 และลำดับสุดท้ายการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.5 2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสาสน์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในการบริหารงาน โรงเรียน 4 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหาร บุคคล

10 2.1 ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่วยประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและสาธารณูปโภคแก่สถานศึกษา และร่วมสนับสนุนให้ สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น 2.2 ด้านการบริหารวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาวิชาการของ สถานศึกษา และ ร่วมสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพร่วมกำหนดแนวทางการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และร่วมติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา 2.3 ด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปกครองผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบบัญชีการเงิน พัสดุในรูปของการเป็นคณะกรรมการเพื่อความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายความสำเร็จในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาร่วมประสานกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการระดม ทรัพยากรมาสนับสนุนการศึกษา 2.4 ด้านการบริหารบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ร่วมเสนอแนะวิธีพิจารณาความดี ความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา การมี ส่วนร่วมกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ ร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินการ ทางวินัยของบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt เพศจำนวน ร้อย ละ ชาย 96 48.0 หญิง 104 52.0 รวม 200100.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google