งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eng ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eng ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Eng ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา : เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา แบบสำรวจความพึงพอใจ 5 ระดับ กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ปกครองจำนวน 19 คน และนักเรียน 26 คน ในระดับ ปวช. แผนกบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครอง เปอร์เซ็นต์ และนักเรียน 57.78, เป็นชาย เปอร์เซ็นต์ และหญิง เปอร์เซ็นต์, เป็นนักเรียนแผนพาณิชยกรรมในระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ ผู้วิจัย : วิสูตร อินดาวงศ์ ปีการศึกษา : การวิเคราะห์ข้อมูล

2 Eng ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา : เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา แบบสำรวจความพึงพอใจ 5 ระดับ กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ปกครองจำนวน 19 คน และนักเรียน 26 คน ในระดับ ปวช. แผนกบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้านความพึงพอใจพบว่า โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการขันติโสรัจจะรุ่นที่ 1 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 นั่นหมายความว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.36 และสามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.27 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีมากในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครอง ผู้วิจัย : วิสูตร อินดาวงศ์ ปีการศึกษา : การวิเคราะห์ข้อมูล

3 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นและความรู้สึก
Eng ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นและความรู้สึก พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่าควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ สั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้สึกที่ดีและดีใจที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาการอบรมเป็นสิ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และเข้าใจถึงธรรม ทำให้เกิดการพัฒนาจิตใจที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองทางบ้าน ข้อแนะนำ การบรรยายน่าจะมีภาพประกอบ มีสื่อที่แสดงให้นักเรียนผู้ปกครองได้เห็น ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัย : วิสูตร อินดาวงศ์ ปีการศึกษา : การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Eng ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google