งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อ การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ตามโครงการสร้างราชการ ใสสะอาด 3. นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร จัดการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึง พอใจของบุคลากร การศึกษาความพึงพอใจ

3 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการวิจัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ อย. จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม(Questionnaire) ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากร จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยการทำงาน 2. ด้านค่านิยมขององค์กร 3. ด้านหัวหน้างาน 4. ด้านเพื่อนร่วมงาน 5. ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน 6. ด้านความใสสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ การศึกษาความพึงพอใจ

4 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งใช้สถิติดังนี้ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) รายข้อและรายด้าน 3. การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่.05 โดย 4.1 คำนวณค่า t-test แบบ Independent ในกรณีที่จำแนกตัวแปรออกเป็น 2 ระดับ 4.2 คำนวณค่า F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ Anova) ในกรณีที่จำแนกตัวแปรอิสระออกเป็น3 ระดับขึ้นไป วิธีการวิจัย (ต่อ) การศึกษาความพึงพอใจ

5 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ผลการวิจัย 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความใสสะอาด 5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/บริหารจัดการ การศึกษาความพึงพอใจ

6 เพศ อายุงาน ประเภท อายุ ตำแหน่ง สถานภาพ หน่วยงานที่สังกัด
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุงาน ประเภท อายุ ตำแหน่ง สถานภาพ การศึกษาความพึงพอใจ หน่วยงานที่สังกัด ระดับการศึกษา

7 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 2. ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย การทำงาน ด้านค่านิยม ขององค์กร ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่วมงาน การศึกษาความพึงพอใจ

8 กลับสู่หน้าหลัก

9 กลับสู่หน้าหลัก

10 กลับสู่หน้าหลัก

11 กลับสู่หน้าหลัก

12 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน

13 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความใสสะอาด

14 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/บริหารจัดการ

15 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมต่างๆ 2. การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/บริหารจัดการ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมต่างๆ 2. การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร

16 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท,ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

17 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

18 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

19 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

20 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

21 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

22 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด อื่นๆ เภสัชกร บุคลากร นิติกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ /เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการอาหารและยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

23 กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

24 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google