งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ชื่อผู้วิจัย นางอุทัยวรรณ อ้นใจหาญ

2 ปัญหาการวิจัย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การบริหารวิทยาลัยฯ มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีในประเทศชาติในการศึกษาต่อไป

3 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา กรอบแนวความคิดในการจัดทำวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ที่มีการบริหารวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองจำแนกตาม 1. เพศ 2.อาชีพ 3.ระดับการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการบริหารวิทยาลัย 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.การบริหารงานวิชาการ 2.การบริหารงานงบประมาณ 3.งานบริหารงานบุคคล 4.การบริหารงานทั่วไป

5 ประชากร ประชากรที่สนใจศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 239 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 150 คน โดยใช้วิธีการคำนวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,1972) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น (confidence internal) ไว้ที่ 95%

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยรวมดังนี้ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร วิทยาลัย n = 150 SD. ระดับ อันดับ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มาก 2 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 1 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3 รวม ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร วิทยาลัยบ้านชำฆ้อ n = 150 SD. ระดับ อันดับ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มาก 2 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 1 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3 รวม

7 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ และเพศชาย จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกร 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และประกอบอาชีพรับราชการน้อยที่สุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 90 คน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาเป็นระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7

8 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามการบริหารงาน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google