งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 310310 131131

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 640640 466466

5 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 863863 388388

6 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 564564 295295

7 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 37 10 377377

8 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 36 20 860860

9 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 65 30 650650

10 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 32 40 29 60

11 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 68 50 39 80

12 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 87 40 48 60

13 เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 310310 131131 179179 179179

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 640640 466466 174174 174174

16 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 863863 388388 47 5

17 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 564564 295295 26 9

18 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 37 10 377377 3333

19 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 36 20 860860 27 60

20 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 65 30 650650 58 80

21 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 32 40 29 60 28 0

22 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 68 50 39 80 28 70

23 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 87 40 48 60 38 80

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google