งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (๙๐)

2 ส่งเอกสารขอประเมินแล้ว
รพ. ระดับ HA หมายเหตุ ๑. รพศ.ตรัง A ขั้น ๒ เป้าปี ๕๖ ๒. รพ.ห้วยยอด M2 รับรอง HA ๓. รพ.ย่านตาขาว F1 ๔. รพ.กันตัง F2 ๕. รพ.ปะเหลียน ๖. รพ.นาโยง ส่งเอกสารขอประเมินแล้ว ๗. รพ.สิเกา ๘. รพ.วังวิเศษ ๙. รพ.รัษฎา 2

3 การพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA
1.โรงพยาบาลกันตัง เมษายน 2555 2.โรงพยาบาลปะเหลียน สิงหาคม 2555 3.โรงพยาบาลสิเกา ตุลาคม 2555 4.โรงพยาบาลห้วยยอด พฤศจิกายน 2555 5.โรงพยาบาลย่านตาขาว มกราคม 2556

4 แนวทางในการดำเนินการ
๑. กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดและเป็นคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ ผอ.รพ. ๒. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนา (QLN) ๓. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ๔. พัฒนาระบบการเยี่ยมสำรวจภายในของโรงพยาบาล ๕. สนับสนุนให้ รพ.มีผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา ๖. นิเทศ/ติดตามสนับสนุนการพัฒนา ๗. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ(นวัตกรรม,CQI)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google