งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา มูลนิธิโครงการหลวง ได้นำองค์การความรู้จาก การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ มาถ่ายทอดให้กับ ราษฎรในเขตตำบลห้วยเขย่ง และได้กำหนดให้จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลห้วยเขย่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา มูลนิธิโครงการหลวง ได้นำองค์การความรู้จาก การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ มาถ่ายทอดให้กับ ราษฎรในเขตตำบลห้วยเขย่ง และได้กำหนดให้จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลห้วยเขย่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความเป็นมา มูลนิธิโครงการหลวง ได้นำองค์การความรู้จาก การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ มาถ่ายทอดให้กับ ราษฎรในเขตตำบลห้วยเขย่ง และได้กำหนดให้จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลห้วยเขย่ง ดังนั้น อบต. ห้วยเขย่ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำใน เขตตำบลห้วยเขย่ง ตามหนังสือเลขที่ กจ 75501/95 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เพื่อขอให้หน่วยงานกรม ชลประทาน ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของ โครงการ

3 - ก่อสร้างประปาภูเขา บ้านไร่ป้า แนวทางการ ดำเนินการ - ก่อสร้างฝายทดน้ำ ห้วยน้ำขุ่น

4 ประปาภูเขาบ้านไร่ป้า ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 ผลการ ดำเนินงาน ฝายทดน้ำห้วยน้ำขุ่น ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา มูลนิธิโครงการหลวง ได้นำองค์การความรู้จาก การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ มาถ่ายทอดให้กับ ราษฎรในเขตตำบลห้วยเขย่ง และได้กำหนดให้จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลห้วยเขย่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google