งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่างแนวคิดโครงการถอดแบบตัวอย่างที่ดี สู่การปฏิบัติ ของเทศบาลนครเชียงราย วันที่ มีนาคม 2554 ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

2 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบข้างในการพัฒนาภูมิทัศน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพื่อ เฉลิมฉลองเมืองเชียงราย 750 ปี

3 หลักการและเหตุผล จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น
จำนวนประชากรที่มาอาศัย ในเมืองเพิ่มขึ้น การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ที่มีพื้นที่ติดต่อ กับ ทน.ชร ไม่ครอบคลุม กับจำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ เทศบาลนครเชียงราย “ เมืองน่าอยู่ ประตูสู่สากล ” เมืองเชียงราย ครบ 750 ปี ในปี 2555

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นหนักการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการตัดสินใจ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และการจัดการ การเงินการคลัง เพื่อลดปัญหาการจัดการภูมิทัศน์ และการจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง อปท.ที่มีพื้นที่ติดกัน ชุมชนเป้าหมาย เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ และเฝ้าระวังปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อร่วมฉลอง เมืองเชียงราย ครบ 750 ปี ในปี พ.ศ. 2555

5 กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย
แขวงการทางเชียงราย สำนักงานโยธิการและผังเมือง จ.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย

6 7 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย 10 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 11 องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 12 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 13 เทศบาลตำบลบ้านดู่ 14 เทศบาลตำบลแม่ยาว 15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

7 สถาบันการศึกษา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8 ภาคประชาชน ชุมชนป่าแดง ชุมชนแม่กรณ์ ชุมชนดอยสะเก็น
ชุมชนศูนย์วิจัยพืชสวน ชุมชนหน้าสนามกีฬา ชุมชนป่างิ้ว ชุมชนห้วยป่ากั้ง

9 พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่รอยต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ติดกับเทศบาลนครเชียงราย พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครเชียงราย บ้านดงป่าเมี้ยง ต.ห้วยสัก

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย และพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดกับเทศบาลนครเชียงราย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกัน ประชาชนในพื้นที่รอยต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการขยะมูลฝอย ทุกภาคส่วนในพื้นที่รอยต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการขยะมูลฝอย

11 มีระบบการพัฒนาภูมิทัศน์ การจัดเก็บขยะมูลฝอย และกระบวนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่
พื้นที่ดำเนินการเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google