งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 2 (ก.ค.54-ก.ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการจัดการแหล่งน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 2 (ก.ค.54-ก.ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการจัดการแหล่งน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 2 (ก.ค.54-ก.ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การดำเนินการช่วงที่ผ่านมา (ม.ค.54-พ.ค.54)
วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของพื้นที่ในระดับตำบล และจัดอบรมเพื่อการจัดทำแผนทรัพยากรน้ำด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล) (ม.ค.54) รวบรวมและทบทวนแผนงานด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานและแผนพัฒนาชุมชน 3 ปี ทุกตำบล แต่เน้นในตำบลที่เป็น HOTSPOT และมีความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากร (ม.ค.54) จัดทำร่างชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำและความเป็นไปได้ของน้ำต้นทุนระดับหน่วยงานด้านการจัดหาน้ำ (โครงการชลประทานระยอง)และหาร่วมหารือโครงการชลประทานระยอง (ก.พ.54)

3 จัดอบรมเพื่อการจัดทำแผนทรัพยากรน้ำด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
(ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล) การหารือความเป็นไปได้ของชุดโครงการระดับหน่วยงานด้านการจัดหาน้ำ (โครงการชลประทานระยอง)

4 การดำเนินการช่วงที่ผ่านมา (ม.ค.54-พ.ค.54) (ต่อ)
ร่วมหารือร่วมกันเรื่องการจัดทำร่างชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำและศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินการชุดโครงการในพื้นที่ในระดับชุมชน(ส่วนโยธาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ บ้านแลง และตะพงและ ส.อบจ. เขตที่รับผิดชอบเป็นตัวประสานระดับจังหวัด) (ก.พ.-มี.ค.54) ร่วมหารือร่วมกันกับทางกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องการจัดทำร่างชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำและศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินการชุดโครงการในพื้นที่ในระดับชุมชนในการบรรจุชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำเข้าสู่แผนงบประมาณปี 2555 (มี.ค.54)

5 ร่วมหารือการจัดทำร่างชุดโครงการฯกับส่วนโยธาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่วมหารือกับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อบจ.ระยอง) และนายก (อบจ.ระยอง)

6 การดำเนินการช่วงที่ผ่านมา (ม.ค.54-พ.ค.54) (ต่อ)
จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำร่วมกันระหว่างกุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมชลประทาน (เม.ย.54) หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง สำรวจและออกแบบรายละเอียดฝายพร้อมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง และแนวขุดลอกคลองนาตาขวัญ (พ.ค.54-มิ.ย.54) สำรวจแนวท่อส่งน้ำในพื้นพื้นที่ตำบลและศึกษารูปแบบการจัดการน้ำในระบบท่อ รวมถึงข้อตกลงด้านค่าใช้จ่ายกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำและระหว่างตำบล (มิ.ย.54)

7 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำร่วมกัน
ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำในระบบท่อ รวมถึงข้อตกลงด้านค่าใช้จ่ายกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำและระหว่างตำบล

8 แผนดำเนินงานช่วง ก.ค.54-ก.ย.54

9 ขอขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 2 (ก.ค.54-ก.ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการจัดการแหล่งน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google