งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รอบฟาร์มมาตรฐาน

3 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 1,298 1,437110.71 ตาก 300 100.00 นครสวรรค์ 463 567122.46 พิจิตร 585 920157.26 เพชรบูรณ์ 4,600 8,569186.28 พิษณุโลก 1,275 2,051160.86 สุโขทัย 213 1,531718.78 อุตรดิตถ์ 293 317108.19 อุทัยธานี 1,644 1,59296.84 รวม เขต 6 10,671 17,284161.97 การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ พื้นเมืองรอบฟาร์มมาตรฐาน

4 - เนื่องจากมีจำนวนฟาร์มมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดย จำนวนฟาร์มมาตรฐานในปี 2556 ( ข้อมูล ณ กันยายน 2556) มีจำนวน 771 ฟาร์ม ( ฟาร์มมาตรฐาน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ จำนวน 653, 100, 18 ฟาร์ม ตามลำดับ ) และปี 2557 ( ข้อมูล ณ กันยายน 2557) มีจำนวน 778 ฟาร์ม ( ฟาร์มมาตรฐาน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ จำนวน 640, 119, 19 ฟาร์ม ตามลำดับ ) - ประกอบกับมีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองรอบพื้นที่ฟาร์ม มาตรฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้น - เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้มงวดในการ ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google